FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

یاگوراتی وسنی به شکل یوز پلنگ است که برای نخستین بار در قسمت شاهد دیده شد.

یاگوراتی

Jagurati humanshpe

Jagurati 310

نوع

یوزپلنگ

اطلاعات

افراد

آلونزو بنکسSkull
مرسده
زوری تایلر آلیس
جرارد آلیس

نام لاتین

Yaguaraté

حضور

شاهد

مشخصه ویرایش

وویگ آنها به شکل یوز پلنگ است. آنها بسیار قوی هستند. خانواده و گروهشان همه چیز آنهاست. بعضی از آنها عضو گروه های گانگستری هستند. آنها افراد غریبه را بین خودشان راه نمی دهند. آراواره ها و بدن قدرتمندشان به آنها اجازه دریدن هر چیزی را می دهد.

رفتار ویرایش

بسیار موحودات تتهاجمی و کم طاقتی هستند . مخصوصا اگر کسی خانواده آنها را تهدید کند. بعضی از آنها تلاش می کنند تا خود را کنترل کنند. چنانچه جرارد آلیس در زیر فشار نیک و هنک وویگ نکرد. آنها از گریم ها می ترسند. حمله آنها شباهت زیادی به مو ویدان دارد.

تصاویر ویرایش

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.