FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

گلوم کایدس به معنای قاتل بی رحم موجودی به شکل تمساح است و برای نخستین بار در قسمت"بی رحم" پدیدار شد.

گلوم کایدس

Glumkeidus humanshape 2

Glumkeidus woge

نوع

تمساح

اطلاعات

افراد

گرگورکSkull
آندرهSkull

نام لاتین

Gelumcaedus

حضور

بی رحم

مشخصه ویرایش

از نظر بدنی گلوم کایدس ها بسیار قدرتمندند. آنها می توانند به سادگی یک انسان را بلند کرده و با یک حرکت گردن وی را بشکنند. فرار کردن از مقابل آنها بسیار سخت است و نسبت به قد و هیکلشان بسیار سریع هستند. آنها به سادگی در تاریکی زندگی می کنند و مشکلی برایشان در محیط ها خفقان آور و هوای مسموم فاضلاب پیش نمی آید.

رفتار ویرایش

آنها دوره خواب دارند و در این دوره وسایل بی اهمیتی را می دزدند و در مخفی گاه خود که عموما در زهکش های رگبار و لوله های فاضلای است مخفی می کنند.

گلوم کایدس ها بسیار خطرناک و تهاجمی هستند و به سادگی نمی توان با آنها در گیر شد. نحوه کشتن آنها شباهت زیادی به زیگ بارست دارد.

در مواجه با یک گریم رفتارشان ترکیبی از ترس و احترام است. آنها گریم ها را بانام دکاپیتاری صدا می کنند.

رویارویی ویرایش

برای درگیر شدن با آنان گریم می بایست مچ بندی را به دست کند . و هنگام حمله گلوم کایدس دستش را جلو بیاورد تا گلوم کایدس آن را گاز بگیرد. در زیر مچ بند تیغه ای تعبیه شده است که با فشار اندکی از سوی گریم خارج شده و حلق گلوم کایدس را خواهد برید.

دفتر خاطرات یک گریم ویرایش

لندن 1916

با پیشروی بیشتر در مجاری فاضلاب نزدیک بود بخار ها ما را از پا در آورند . راحت می توان فهمید که چرا گلوم کایدس این مکان را برای زندگی انتخاب کرده بود . بدون دستگاه تنفسی که آنا اختراع کرده بود هرگز نمی توانستیم در این شرایط متعفن دوام بیاوریم. بلاخره با گلوم کایدس زیر جاده فارینگتون رودر رو شدیم . گلوم کایدس تازه از دوره خوابی که برای آنها رایج است بیدار شده بود . که در طی آن به جهنم دره هایی می روند که با اموال مسروقه برای خود می سازند

متاسفانه باید بگویم که رجینالد یکی از شکارچی هایی که همراه خودمان آوردیم در مبارزه کشته شد و دستانش از جا کنده شدند. فرار از گاز این وسن عملا غیر ممکن است . در نتیجه یک ساعد پوش فراهم کردم تا در صورتی که دوباره با گلوم کایدس مبارزه کردم از آن استفاده کنم

گلوم کایدس یکی از قدیمی ترین وسن هاست . تحت سلطنت کالیگولا در گارد امپراطوری خدمت می کرد و واسه محتفظت از آبگذر های نوساز استخدام می شدند . هنگامی که روم سقوط کرد آنها به آبراهه های زیر زمینی برگشتن تا از اعدام در امان باشن

تصاویر ویرایش

حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی زدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Cancel
رابطه یک شبه
Cancel
ال کوکو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Currect
دوازده روز کرامپوس
Cancel
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Cancel
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Cancel
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمی داند چه دردسری دیده ام
Cancel
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Cancel
حضور فصل 5
هویت گریم
Currect
خطری واضح از نوع وسن
Cancel
پسران گمشده
Cancel
جستجوی یک دختر
Cancel
شاه موش
Cancel
شب وسن
Cancel
بازگشت
Cancel
ناتوانی خزنده
Cancel
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Cancel
سکوت ضربات
Cancel
ماه زدگی
Cancel
عمق پوست
Cancel
با ایمان
Cancel
اینوگامی
Cancel
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Cancel
شب بد
Cancel
تله
Cancel
آغاز یک پایان
Cancel


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.