FANDOM


گایر به معنای کرکس وسنی به شکل کرکس است که برای نخستین بار در قسمت" قاچاق اعضای بدن" دیده شد.

گایر

Geier humanshape

Geier 110

نوع

کرکس

اطلاعات

افراد

مسئولان کلینیک فولتر

نام لاتین

Geier

حضور

قاچاق اعضای بدن

مشخصات ویرایش

بینی آنها شبیه به نوک کرکس در هنگام وویگ در می آید و چشمانشان مشکی کامل می شود. به طور معمول از پنجه های تیزشان برای در آوردن دل و روده شکار استفاده می کنند. آنها میتواند از روی درختان بپرند و به سرعت از آن بالا بروند.آنها از بالای درخت روی سر قربانی می پرند. به نظر نمی رسد که آنها برتری نسبت به انسان داشته باشند. با اینحال بسیار سریعترند.

رفتار ویرایش

آنها علاقه زیادی به مثله کردن قربانی هایشان در حال زنده بودن دارند. آنها اعضای بدن انسان را خارج کرده و اینکار را تا زمانی که وی بمیرد انجام می دهند و از از این کار لذت می برند. آنها اعضای بدن افراد را خارج کرده و آن را می فروشند. به نوعی پزشک جانوری وسن ها هستند.

آنها از گریم ها می ترسند.

خاطرات گریم ویرایش

'گایر ها توانایی چسبندگی دارن که می تونن بین درخت ها حرکت کنن و بالا سر قربانی که داره زیرشون بی خبر حرکت میکنه میمونن گایر ها از همه موجودات پست تر هستن اونا اعضای بدن قربانی ها رو وقتی که زنده هستن در میارن طوری که از درد وحشتناکی که بوجود میارن لذت میبرن قتل عام در خط مقدم های جنگ واسشون ذخایر پایان ناپذیری از دل و روده برای کار وحشتناکشون فراهم کرده'

تصاویر ویرایش

حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس خرس می ماند
Cancel
هشیار باش
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسا ماکابره
Cancel
سه گرگ بد
Cancel
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Cancel
موش ها و آدم ها
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Currect
تارانتالا
Cancel
آخرین گریم پا برجا
Currect
سه سکه
Cancel
مار آهنی
Cancel
جزیره رویاها
Cancel
چیز پردار
Cancel
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Cancel
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel
پا گنده
Cancel
زنی در تاریکی
Cancel
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.