FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

کونیگ شلانگه به معنای شاه مار وسنی به شاه مار است که برای نخستین بار در قسمت "بر روی بدن بی جان من" دیده شد.

کونیگ شلانگه

Konigshlang

Jonig shalnge 206

نوع

مار

اطلاعات

افراد

آربوت Skull

نام لاتین

Königschlange

حضور

بر روی بدن بیجان من

مشخصه ویرایش

آنها در هنگام وویگ به شکل مار کبرا در می آیند. آنها می توانند میزان ضربان قلب افراد را تشخیص دهند و متوجه زنده یا مرده بودن آنها شوند. به دلیل این توانایی معمولا برای تصدیق مرگ اشخاص استخدام می شوند. هرچند آنها نمی توانند خوب مرگ را تشخیص دهند.

دندان های آنها سمی است. بدن آنها بسیار قدرتمند و خودشان بسیار سریعند. اگر این ویژگی ها با تمرینات مبارزه نیز ترکیب شوند، می توانند با گریم در یک مرحله برابر مبارزه کنند.

رفتار ویرایش

آنها به طور کلی وسن های خطرناکی هستند . حتی بلوت باد ها نیز ا آنها می ترسندو ظاهرا با بردن نام آنها بیشتر وسن ها وحشت می کنند. به نظر می رسد آنها از ارعاب دیگران لذت می برند.

تصاویر ویرایش

حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Cancel
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Currect
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت و خدمت به انسان
Cancel
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادر زادی
Cancel
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر گریم عزیز
Cancel
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.