FANDOM


کوری رودخانه
J X nick

نوع

نیش وسن

ناقل

جی نما رو شانته

افراد مبتلا شده

مالی فیسک
کلی
نیک برکارد

درمان

محلول + چشم جینماروشانته در حال ووگ کامل

ظاهر شده

آقای ساند من

کوری رودخانه بیماری است که بر اثر تقابل افراد با یک جینمارو شانته پیش می آید.

علائم

نابینایی،التهاب چشم، سوزش چشم

نحوه انتقال

دمیدن مستقیم یک جینماروشانته در چشم میزبان

درمان

از آنجا که جینمارو شانته با دمیدن در چشم قربانیان کرم هایی را در چشمان وی کار می گذارد، این کرم ها به دلیل داشتن پاهای ریز به چشم می چسبند و به هیچ طریقی  با شستن نمی توان آن را پاک کرد. تنها راه حل این بیماری، گرفتن جینمارو شانته در حالت وویگ کامل و خارج کردن چشم وی با یک قاشق است.

چشم در آمده وی را می بایست با محلولی ترکیب کرد و بر روی چشم قربانی گذاشت که بسیار هم درد دارد.

گریم ها ، وسن ها و انسان ها همگی در این گرفتن این بیماری مشترک اند

تصاویر

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.