FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

"شوالیه ها چیزی رو پیدا کردن که به قدری قوی بود که نباید دست آدم های نادرست می افتاد."

کلی برکارد

کلید
101)key

نوع

میراث گریم

اطلاعات

دارندگان

شوالیه جنگ صلیبی
خانواده کسلر
ماری کسلر
نیک برکارد
رولک پورتر

تاریخچه ویرایش

در جنگ های بین مسلمانان و مسیحیان، هفت شوالیه از خانوداه های سلطنتی در حین غارت قسطنتنیه چیزی را پیدا کردند به غایت قدرتمند که متوجه شدند نباید آن را به خانواده های سلطنتی تحویل دهند. این هفت شوالیه گریم بودند.

آنها برای محافظت از جهان . گنجینه را به آلمان برگرداندند. آن را در جنگل سیاه دفن کردند و نقشه آن را بر بدنه 7 کلید حکاکی کردند. هر کدام از آن کلید ها به یک گریم رسید.("بد دندان")

خانواده های سلطنتی متوجه این موضوع شدند. البته پس از شکنجه های مهیبی که یکی از شوالیه ها تحت آن زبان باز کرد. و تمامی آنها دست به کار شدند تا کلید ها را بیابند.("وسن مادرزادی")

700 سال طول کشید تا آنها بتوانند 4 کلید را پیدا کنند. ("وسن مادرزادی") و مکان سه کلید دیگر ناشناخته بود تا اینکه گریم پیری به نام ماری کسلر شناسایی شد. دروگر ها و افراد زیادی سعی به گرفتن کلید کردند ولی پس از آن کاشف به عمل آمد که کلید در دست یک گریم که بازرس پلیس است و خواهر زاده ماری کسلر بوده قرار دارد.("راهنما")

حال ویرایش

نیک برکارد که کلید را بدون کوچکترین اطلاعای از چیستی آن و فقط با یک رهنمود ساده: با جونت ازش محافظت کن تحویل گرفته بود.("راهنما") آن را در تریلر قرار داد. او به راستی نمی دانست چه گنجینه عظیمی به دستش رسیده و چه خون هایی که برای بدست آوردن آن کلید ریخته شده است. البته این دلیل نمی شد که در نگهبانی از آن اهمال ورزد. با اینحال یک شب به طور تصادفی متوجه نقش و نگار های روی کلید شد و فهمید که نقاشی های روی کلید یک تصویر می سازند. هرچند که باز هم متوجه نشد جریان چیست.("بیمار عشق")

تا اینکه مادر او زنده پیدا شد. او جریان را برای فرزندش توضیح داد و گفت که از آن به خوبی محافظت کند.("بد دندان") توصیه ای که پس از ارسال یک مویدان، نوکلاوی ، زامبی کردن کل شهر و تهدید شان رینارد به افشا هویت وی پیش گریم توسط نیک به حدی جدی گرفته شد که کلید را نزد روزالی، آخرین جایی که خانواده های سلطنتی به فکرشان می رسد. ("بوسه") ("چوپان خوب") ("شب بخیر،گریم عزیزم") گذاشت روزالی نیز آن را در میان پول ها و مهمترین مدارکش در کف عطاری پنهان کرد.("شب بخیر،گریم عزیزم") ("میراث")

چندی بعد که وی در خانه مونرو دوستش که یک بلوت باد اصلاح شده و گیاهخوار بود زندگی میکرد و نقشه را به مونرو نشان داد و مونرو گفت که می داند این نقشه مال کجاست. و بعد یک نقشه که از اجدادش به ارث برده بود را به نیک نشان داد. و گفت که نقشه ها بر اساس نقشه نگاری بهایم کشیده شده که بیشتر در صومعه ها تدوین می شده است. هر چند که معلوم نبود متعلق به کدام بخش آن است. از ظواهر نقشه بر می آمد که هرچه آنها دفن کرده اند در جنگب سیاه آلمان است("بی نام")

نیک کلید را محافظت کرد تا هنگامی که گریم رو به موت دیگری که به سختی از دست هوندیگر ها در رفته بود خود را به وی رساند و کلیدش را به او داد.("میراث")

بر طبق اطلاعاتی که شان رینارد داد از 7 کلید 4 تای آن در دست خانواده های سلطنتی است. نیک دو تای آنها را دارد ولی یکی هنوز مفقود بود.("میراث") ("وسن مادرزادی")

هنگامی که نقشه های کلید ها را در کنار هم قرار دهند نقشه کامل شده و محل دفن آن شی ارزشمند را نشان خواهد داد. ورات آننربه آخرین افرادی بودند که برای گرفتن کلید سروقت گریم ها آمدند.("میراث")

3 کلید و اطلاعات اشتباه ویرایش

با توجه به تمام اطلاعاتی که از قبل به دست آمده بود ، تکمیل نقشه غیر ممکن به نظر میرسید و رسالت نیک همین بود که از کلید ها محافظت کند. ولی به طور ناگهانی وسایل یک گریم بسیار اصیل(یوزف نبوژا) به دست نیک رسید و مونرو در حالی که با قفل صندوق ور میرفت توانست به طور شگفت انگیزی 3 کلید را با هم در صندوق بیابد. این امر موجب شد که اطلاعات قبلی شان رینارد نقض شود و معلوم شود که حداقل 3 کلید دیگر هنوز در دست گریم ها بوده است. ابلته این موضوع مشخص نیست که چرا اطلاعات شان رینارد اینگونه بود و چرا کلید ها در دست خانواده های سلطنتی نبوده است. اینکه سلطنتی ها دروغ گفته اند یا بی آنکه بفهمند کلید را از دست داده اند نیز مشخص نشد.

با اینحال با توجه به سه کلید پیدا شده و دو کلید نیک، و نقشه روی آنها توانستند نقشه تقریبی گنج را که در جنگل سیاه خارج از ولفواخ قرار دارند را بیابند.("نقشه هفت شوالیه")

گنج هشتصد ساله ویرایش

نیک و مونور توانستند صندوق مذکور را در یک گور دخمه بیابند وبعد به خاطر کم داشتن دو کلید دیگر صندوق را به پورتلند آوردند. با استفاده از قفل بازی کن و خون نیک در صندوق را گشودند وآنچه که کلید ها به مدت 800 سال به خاطر آن قربانی شده بودند ، تکه چوبی بود که معلوم شد عمیق ترین زخم ها را شفا میدهد.("در جنگل سیاه")

وضعیت فعلی اغلب شخصیت ها در مورد کلید ویرایش

افراد نوع اطلاع از جریان اطلاع از محل اختفا وضعیت
نیک برکارد گریم بله بله زنده
کلی برکارد گریم بله خیر مرحوم
ماری کسلر گریم بله خیر مرحوم
تریسا روبل گریم بله بله زنده
رولک پورتر گریم بله خیر مرحوم
جاش پورتر انسان بله بله زنده
جولیت سیلورتون وسن بله بله زنده
آدلیند شید وسن بله خیر زنده
شان رینارد وسن بله خیر زنده
روزالی کالورت وسن بله بله زنده
مونرو وسن بله بله زنده
خانواده های سلطنتی کرزایته بله خیر زنده
شاه فردریک کرزایته بله خیر مرحوم
اریک رینارد کرزایته بله خیر مرحوم
کنث کرزایته بله خیر مرحوم
وو کرزایته خیر خیر زنده
باد وورستر وسن خیر خیر زنده
چاوز وسن ؟ خیر مرحوم
ویکتور کرزایته بله خیر زنده

تصاویرویرایش

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.