FANDOM


Library

ویرایش

Photo 2015-12-19 21-07-29

زندگی وسن ها و گریم ها از قرن ها قبل در جریان بوده است. گریم ها از چندین سال پس از میلاد مسیح، شروع به نوشتن مشخصات وسن ها کردند تا به این طریق به شکارچیان نسل بعدیشان نحوه شکست دادن هر چیز را بیاموزند. رفتار های وسن ها و نقطه ضعف هایشان را به دقت ضبط کردند و به نسل بعد از خود انتقال دادند.این موضوع گرچه ظاهرا بر اساس تجربه دیده یم شود، ولی در سرشت گریم ، ثبت وسنها وجود دارد. زیرا تریسا روبل، بی آنکه بفهمد یک گریم است نیز دفتر یادداشت وسنی داشت

البته این امر منحصر به گریم ها نبود. وسن ها نیز تصمیمی گرفتند شرح داستان های کهن، دلاوری ها و حوادث تاریخی را برای نسل های بعدی خود ثبت کنند. اینگونه بود که کتاب های داستان خلق شدند.

بیماری های گوناگونی که قرن ها جان وسن ها را به خطر می انداختند ، دانش های زیستی از انواع وسن که لازمه بقای نسل های بعدی بود ، تحت عنوان کتب پزشکی نیز نسل به نسل رد و بدل شدند تا داروسازان جان وسن ها و انسان ها را نجات دهند.

گرچه کتاب ها متعلق به گذشته اند ولی میتوان با آنها از فجایع آینده جلوگیری کرد و اینجاست که کتاب، به عنوان راوی گذشته برای حال وارد می شود.

کتاب ها در اینجا منابع دانش گریمی، وسنی و دارویی هستند که طی نسل ها تکمیل شده و به حال رسیده اند.

ویرایش


List

ویرایش

تریلر

عطاری

دفتر ترابل

کتابخانه مونرو

پرونده های نیک و هنک

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.