FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

کالیکاتزروی

Kalikatzoroi

کالیکاتزروی بیماری است که در کودکان ایندوله جن تیره پیش می آید. در زمان انقلاب زمستانی با کوتاه شدن روزها، کودکان اندوله جن تیره تبدیل به موحوداتی کوچک و شرور می وند که مدام در حال خرابکاری اند. آنها به افراد بالغ نیز حمله میکنند. هرچند که بیشتر صدمات غیر خطرناک وارد می کنند. آنها درختان کاج را می شکنند و تزئینات کریسمس را پرتاب می کنند. اگر چیزی صدا بدهد یا حرکت کند آنها برای خراب کردنش اقدام می کنند.

آنها در این حالت توسط همه دیده می شوند و بوی بسیار گندی می دهند . ایندوله جن تیره ها از گریم ها می ترسند ولی کالیکاتزروی ها از گریم ها نمی ترسند و به آنها حمله می کنند. علاوه بر این آنها می توانند همدیگر را پیدا کنند. بسیار سریعند و البته از صدای غرش نیز می ترسند.

درمان

به حالت معمول کالیکاتزروی با به پایان رسیدن انقلاب زمستانی بهبود می یابد. با ایحال برای درمان آنها کافی است تا جایی که ممکن است کیک میوه بخورند. بعد از آن آنها بهبود می یابند.

خاطرات گریم

دسامبر1730.به دستور شاه آگوستوس دوم نیرومند به شهر درزدن المان رسیدم.بهد از اینکه در یافتن وکشتن کالی کانتزاروی ها در جزایر یونان در سال پیش موفق بودم.ناگهان خواهان بسیاری پیدا کردم.ولی کشف اینکه چه موجودی بودند مشکلات غیر منتظره ای به همراه داشت.قبل از دوران من فرض میشد که کالی کانتزروی ها گابلین هایی بودند که به شهر هجوم می بردند و درطول جشن کریسمس خرابکاری به پا میکنند.بهد از گردن زدن انها متاسفانه  فهمیدیم انها فرزندان ایندوجنتیله هستند.کالی کانتزاروی در بین ایندوجنتیله ها نادر هستنددر سن بلوغ ظاهر میشوند به مدن 12روز وبه نحوی با" بروما"مرتبط است.حالا میدانستم با بچه طرفم شمشیرم را کنار گذاشتم وسخت تلاش کردم چیزی پیدا کنم که جلوی انها را میگیرد.اگرچه شاه آگوستوس جواب را برایم پیدا کرده بود. مادرش بطور اتفاقی پی برد که کالی کانتزروی ها بطرز سیری ناپذیری به کیک های شیرین علاقه دارند.شاه به شیرینی پز سلطنتی دستور داد اولین "اشتولن"راطبخ کند.یک کیک شیرین المانی که با میوه های شکری درست میشد.ارتفاعش هفت ارش و وزنش شش سنگ بود.با اینکه عجیب بنظر میرسید انها پر خوری کردند.این کالی کانتزاروی ها را بی ازار می نماید.وانها را موقع طلوع خورشید برای همیشه به حالت طبیعشان باز می گرداند

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.