FANDOM


Monrow crw2 کلنگ این نوشته تازه زده شده است
این صفحه تازه ایجاد شده است. لطفا صبور باشید. شما می توانید با تکمیل و اضافه کردن مطالب به اتمام آن کمک کنید.

چارلی راینکن بلوت بادی است که برای نخستین بار در قسمت وسن راین مشاهده شد.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.