FANDOM


پنجه سیاه
501 wesen uprising

افراد درگیر

در دست اقدام

پنجه سیاه ویرایش

پنجه سیاه (Ge: Schwarz Kralle) یابلک کلاو(Black Claw ) با شعار اوکوتاتوم لیبرا (آشکار ساز نهان شده را ) گروهی از وسن ها می باشند که در صدد هستند وسن بودن خود را در مقابل کرزایته ها آشکار کنند و دنیا را به دست بیگرند.

آشکار کن ویرایش

نماد این وسن ها جای خراش یک پنجه است. شعار آنها اوکاتاتوم لیبراست که به سختی توسط مونرو :"آشکار ساز نهان شده را" معنی گردید

عده ای از افراد این گروه برای گروه پول تهیه میکنند. عده ای از آنها وسن های جوان بی سرپرست را پیدا کرده و به جمع خود ملحق میکنند. افراد این گروه رد سراسر دنیا هستند و از کشتن وسن هایی که با آنها متحد نیستند ابایی ندارند.

این گروه از وسن ها تشکیل شده و در تمام کره زمین پراکنده اند. آنها حتی در انجمن وسن نفوذ کرده و همه را به قتل رساندند. طبق گفته ترابل آنها برای اعتقاداتشان حاضرند که بمیرند و زاویار گفت که هر وسنی که با آنها متحد نشود و علیه آنها بایستد خواهد مرد.

این گروه در بین خانواده های وسنی نیز برگه هایی را برای شرکت در سمینار هایشان پخش میکنند و در آنجا مردم را تشویق میکنند که به آنها بپیوندند.

وسن های عضو این گروه ویرایش

نام وسن تصویر حضور

کوادا ویل

502 Quadavill G
خطری واضح از نوع وسن

ویلدر من

503 wilderman G
پسران گمشده

بلم

501 balam G
هویت گریم

ویندگو

505 windego G
شاه موش

درنگ زورن

502 Drangzorn G
خطری واضح از نوع وسن

آپگادنیکس

503 Apgadnix G
پسران گمشده

دیک فلیگ

503 Dfelig G
پسران گمشده

شاکال

503 shakal G
پسران گمشده

فنزگار

Phenzegar G 501
هویت گریم

هوند یگر

505 hundjeger
شاه موش

مورسیا لاگو

505 mucialago group
شاه موش

گلوم کایدس

G glumkeidus 501
هویت گریم

اسکالن گک

506 skalengeck
شب وسن
درنگ زورن
507 blackclaw
بازگشت
کایول
517 black Claw
بازگشت
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.