FANDOM


ویندگو وسنی آدمخوار بوده که برای نخستین بار در قسمت "برای محافظت و خدمت به انسان" دیده شد.

ویندگو

Windego humanshape

Windego 2

نوع

آدم خور

اطلاعات

افراد

جان کرسکیSkull
مایل کرسکیSkull

نام لاتین

Windego

حضور

برای محافظت و خدمت به انسان

مشخصه ویرایش

وقتی که وویگ می کنند چشمانشان زرد شده، لبهای برگدانده شده و دندان های تیزشان بیننده را متحیر کرده و ناخن های بلندشان طرف را بر جای خشک می کند.

آنها همواره گرسنه اند و پشت سر هم آدم می خورند. از توان بدنی این وسن اطلاع دقیقی در دست نیست. زیار یک انسان توانست با آنها مبارزه کرده و دوتایشان را تا دم مرگ بفرستند و هنک نیز با یکی به سختی درگیر شدولی نیک مدتی طول کشید تا بتواند بر ویندگو غلبه کند. البته لازم به ذکر است که دو انسان یاد شده هر دو به حد کافی قوی بودند. یکی سرباز از جنگ برگشته بود و دیگری کارآگاه پلیس.

رفتار ویرایش

آنها اجساد قربانیان خود را در زیر خانه خود دفن می کنند. اگر کسی آنها را زخمی کند، آنها وحشی تر می شوند. آنها از گریم ها می ترسند ولی جنگیدن با گریم را متوقف نمی کنند. البته باید ذکر کرد که جد گریمی نیک نوشته بود که خوش شانس بوده که از دست ویندگو گریخته است.

ویندگو ها وسن های مریضی هستند. ظاهرا آنها از شکنجه دادن شکارشان لذت می برند.

خاطرات روزانه گریم ویرایش

سال 1759

بعد از ناپدید شدن دادرس و همسرش ، من موجود را که گمان می کردم یک آدم خوار است را از میان شهر استارکسبرو تا جنگل کمل هامپ دنبال کردم . آنجا بود که برای اولین بار درباره ویندگوی افسانه ای از زبان رئیس قبیله الگانکویان آگاه شدم، که شب را هم به من پناه داد. دیری نگذشت که پی بردم این موجودات وحشتناک افسانه نیستند . غار ویندگو را پیدا کردم . که پر بود از بقایا انسان ها و در آنجا قتل ها و اعمال آدم خورانه فراوانی انجام شده بود

در روز بعد با خود ویندگو مواجه شدم چشمانش به نظر برق می زد و نفسش منزجر کننده بود و بوی گوشت سوخته می داد اشتباه بدی انجام دادم که زخمیش کردم اینکار تنها او را وحشی تر کرد . خوششانس بودن که زنده فرار کردم چون مطمئنا جزو غذای سفره شامش می شدم.

تصاویر ویرایش

حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Cancel
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت و خدمت به انسان
Currect
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادر زادی
Cancel
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر گریم عزیز
Cancel
حضور فصل 5
هویت گریم
Cancel
خطری واضح از نوع وسن
Cancel
پسران گمشده
Cancel
جستجوی یک دختر
Cancel
شاه موش
Currect
شب وسن
Cancel
بازگشت
Cancel
ناتوانی خزنده
Cancel
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Cancel
سکوت ضربات
Cancel
ماه زدگی
Cancel
عمق پوست
Cancel
با ایمان
Cancel
اینوگامی
Cancel
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Cancel
شب بد
Cancel
تله
Cancel
آغاز یک پایان
Cancel


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.