FANDOM


ولوپس میرکا به معنای شکارچی خرگوش است و نوعی روباه است و برای اولین بار در قسمت" بدشانس" نمایش داده شد.

ولوپس میرکا

Leporumvenator humanshape

Leporumvenaor

نوع

روباه

اطلاعات

افراد

نیگل ادموندSkull

نام لاتین

Vulpesmyrca

حضور

بدشانس

مشخصهویرایش

ولوپس میرکا هایی که در گروه لپوروم وناتور قرار گیرد، شکارچی ویلهارا است.

این وسن بیرحم و باهوش بوده و از تمامی امکانات موجود برای انجام اینکار استفاده می کند.

رفتارویرایش

وی با یک تبر دو سر پای چپ ویلهارا را قطع کرده و آن را به زوجینی می فروشد که قصد دارند بچه دار شوند. او ویلهارا گرفته و آنها را به ویگ وادار می کند و در حالت ویگ پای آنها را قطع می کند.

این وسن به هر موجودی که سر راهش قرا بگیرد حمله می کند . چنانچه همچنان به جنگیدن با نیک برکارد ادامه داد.با اینحال به محض از دست دادن تبر از مهلکه گریخت

تصاویرویرایش

حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Cancel
آخرین مبارزه
Cancel
دعای مرگبار
Cancel
اشک لوئیزان
Cancel
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Cancel
محاکمه
Cancel
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Cancel
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Cancel
بدشانس
Currect
قرار دوگانه
Cancel
قلب شکن
Cancel
خوابگاه زمستانی
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمی شناسی
Cancel
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Cancel