FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

ازدواج بین نژادی

ازدواج بین نژلدی وسن ها حرمت شکنی و بر خلاف قوانین طبیعت در جامعه وسنی است. به طور کلی وسن ها به ندرت با وسنی غیر از جنس خود ازدواج می کنند. و بیشتر خانواده ها این کار را مجاز نمی دانند. با اینحال تعدادی از وسن ها همچنان این کار را انجام میدهند. از دواج با کرزایته ها مشکلی ایجاد نمی کند و کسی با این نوع ازدواج چندان مخالف نیست.

وسن راین

Wesenreihn grimm

"سکوندوم ناتورائه اوردینیگ وسن" به معنای" زندگی وسن ها بر مبنای قوانین طبیعی "که به طور کلی با نام وسن راین(خلوص وسن) مشهور است، متشکل از گروهی ار وسن های تندروست که معتقدند کسانی که ازدواج بین نژادی می کنند باید کشته شوند. آنها محاکمه ای ساختگی بر پا کرده و اتهامات وسن را ثابت کرده و چوب کلفتی را تیز کرده و در حالی که وی را در چوب فرو کرده اند در آتش می سوزانند.

وسن راین در قرون وسطی هنگام دادگاه های انگیزسیون بوجود آمد. بعضی از کشیش هایی که وسن بودند از این قدرت

Wesenreihn 3

برای پاک سازی ناخالصی های جامعه وسنی استفاده کردند. عملی وحشیانه که سه روز ادامه می یافت و سپس هر دو وسن نر و ماده را به وحشتناکترین وضع ممکن می کشتند. ظاهرا این کار به مذاق گریم ها بسیار خوش آمده است . زیرا گریم ها نیز در جریان بوده و از اینکه وسن راین کار آنها را راحت کرده بسیار راضی بوده اند.

علامت وسن راین در جنگ جهانی دوم نماد تانک های اس اس و در زمان فئودالیته نماد مرزهای سلطنتی بود.

مراسم وسن راین

Wesenreihn mark on break

آجری با علامت وسن راین.اولین هشدار به ازدواج بین نژادی

تمامی افراد ماسک هایی به نام گلایش هایت به معنای هویت را بر صورت نهاده و رداهای بلندی می پوشند. این رداها در سه رنگ قرمز ، سفید و مشکی تهیه شده که بر روی همه آنها نماد وسن راین حک گردیده است.

هیئت منصفه لباس ها مشکی مسئول پاک سازی لباس سفید و مسئول محاکمه لباس قرمز بر تن دارند.

در ابتدا آنها با تهدید های مختلف و فرستادن علائم وسن راین به وسن ها هشدار می دهند تا از هم جدا شوند. چنانچه اینکار جواب نداد، وسن خطاکار را می دزدند. آنها را به شدت زده و غل و زنجیر می کنند. آب و غذا را از آنها سلب کرده و پس از گذشت چند روز افراد را به سمت محاکمه می برند.

Wesenreihn

نماد وسن راین و مسئول برگزاری

گفته می شود که هم زن و هم مرد می بایست تفهیم اتهام شوند. با اینحال در قسمت وسن راین تنها مونرو دزدیده شد. مسئول پاک سازی خون بر صورت متهم می پاشد و جملاتی را زمزمه می کند تا بیان کرده باشد که وسن خطاکار می تواند بخشوده شود.

سپس محاکمه آغاز می شود و جرم متهم از رو خوانده می شوند. پس از آن شواهد ومدارک دال بر گناهکار بودن او را بیان کرده و شاهدی را احضار می کنند.

پس از پایان تمامی این کار ها آنها به متهم اجازه میدهند که حرفش را بزند. و پس از آن رای گیری می کنند. برداشتن ماسک به معنای موافقت با مجرم بودن وسن است.

در انتها آنها وسن را روی چوب می زنند و وی را زنده زنده کباب می کنند.

جرایم نا بخشودنی از دیدگاه وسن راین

1- ازدواج خارج از نژاد هر وسن

2- دوستی با گریم

افرادی که از ابتدای سریال از دواج بین نژادی داشته اند:

نام قسمت مرد زن نام زن نام مرد
یک چیز پردار کلاستریک زلتن فوگل رابین تیموتی
شاهد کلاستریک فوکس باو آلیشیا جو
بلند پروازی موطلایی بلوت باد فوکس باو روزالی مونرو
انتقام سرخ کاسچی مالین فتال بوریس الگا

افرادی که ازدواج کرزایته با وسن داشته اند

نام قسمت مرد زن نام زن نام مرد
تا آخر عمر به خوبی زندگی کردند کرزایته مورسیالاگو لوسیندا آرتور
عزیز مامان آسوانگ کرزایته دینا توماس سم توماس

جبهه گیری قشر های مختلف

خانواده های قدیمی با ازدواج بین نژادی مخالفند ولی از وسن راین حمایت نمی کنند("آشکار شدن")

گریم ها این مراسم را دوست دارند.("دعای مرگبار")

انجمن وسن این نهاد را غیرقانونی دانسته ولی با آن مقابله نمی کند.("وسن راین")

پیوند به بیرون

قرون وسطی

دادگاه انکیزاسیون

گریم انگلیسی/وسن راین

خاطرات گریم

برای اولین بار با مجمع قوانین طبیعی وسن ها که به وسن راین معروفند{خلوص نیت} در حین یک محاکمه که توسط انکیزیسیون کاتولیک برگزار شده بود مواجه شدم انها نه تنها به یافتن مرتدها و سوزاندنشان روی چوبی مرگ کرده بود بلکه پی بردم بعضی ها مفتش ها وسن هستند واز مقامششان استفاده کردند تا ناخالصی موجود در جامعه وسنی را ریشه کن کنند مرتند ها که وسن ناخالصی شهرت دارند توسط دادگاه مخفی خارج از شهر محاکمه میشوند این محاکمه وحشیانه یک الی سه روزبدون هیچ رحمی ادامه پیدا میکند انها سوزانده شدند ولی نه روی چوبه دار بلکه چوبه رو انها فرو میرفت .

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.