FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

بلوت باد، فوکس باو، ویلد شواین تمام چیزایی که گریم ها قرن هاست می خوان از ریشه قلع و قعمشون کنن!

مونرو در پاسخ به سوال نیک در مورد معنی لغت وسن

وسن

وِسِن (Wesen) در زبان آلمانی به معنای "موجود" یا "مخلوق" می باشد. به عنوان توصبف کلی برای چیزی است که گریم ها می بینند. گرچه بیشتر وسن ها از داستان‌های برادران گریم الهام گرفته شده اند با این وجود از موجودات افسانه ای سایر کشورها نیز استفاده شده است.

هنگامی که وسن ها وگ می کنند ، چنانچه به چشم های یک گریم نگاه کنند می توانند گریم بودن وی را تشخیص دهند. به گفته مونرو در چشمان گریم ها تاریکی عمیقی است که وسن ها از آن وحشت می کنند.

تاریخچه *

اولین وسن ها شناخته شده به اعصار بسیار قدیم باز می گردد. به طور مثال آنوبیس، گلوم کایدس و وسن ها مشابه از زمان ها بسیار دوری وجود داشته اند.

مشخصات*

دامنه مشخصات وسن ها به قدری وسیع است که همه وسن ها حتی توسط سایر وسن ها شناخته شده نیستند("بزرگراه قربانیان")("ال کوکو")("محاکمه با آتش")

گریم ها تنها موجوداتی هستند که اطلاعات وسن ها را ثبت کرده اند البته بیشتر در جهت انتقال نحوه کشتن هر وسن و سلاح مورد نظر آن. با این حال وسن ها نیز کتبی در مورد سایر وسن ها دارند.("دوازده روز کرامپوس")("ساعت مرگ")

DNAوسن ها با انسان ها و حیوانات متفاوت است("پا گنده") . هنگامی که وسنی در فرم انسان بودن خود قرار دارد، از نظر قدرت مشابه یک فرد معمولی است.("عوارض پس زامبی زدگی") . دو مرحله برای ویگ یک وسن وجود دارد. ویگی که تنها گریم ها و سایر وسن ها قادر به دیدن آن هستند و ویگی که تمامی انسان ها می توانند آن را ببینند. (" پا گنده") ("وسن بی طرف من") با اینحال اثتسنا هایی نیز در این میان وجود دارد. به طور مثال هونالامی مواجی دارای یک مرحله ووگ است و وویگش در منطقه بی طرف نر و ماده وجود دارد و تمامی افراد می توانند آن راببینند. در واقع ووگ این وسن رابط میان دو جنس نر و ماده اش است ("قرار دوگانه"). فولتر زیله نیز دارای ووگ متفاوتی است . ووگ این وسن دلایل هیجانی ندارد ودر صورتی فعال می شود که کسی علاقه جنسی به وی پیدا کند. ("قلب شکن")

اغلب وسن ها از زمان تولد وسن نیستند و وسن های بالغ می بایست در مورد این اتفاق برای کودکانشان توضیح دهند و گرنه کودکان متوجه نمی شوند که چه تفاوتی با دیگران دارند. ("موهایت را پایین بینداز") با اینحال وسن هایی هستند که از لحظه تولد نیز وسن هستند("در معرض خطر")("عزیز مامان").

هنگامی که وسن ها ویگ می کنند می توانند از نیروهای خود استفاده کنند که این نیرو ها به همه آنها در مقابل انسان ها برتری می دهند.("طلوع ماه بد")("خرس خرس می ماند")

علاوه بر این بیماری های مشترک بین وسن ها حتی هنگامی که آنها در شکل انسانی خود هستند نیز منتقل می شود.("جوجه تیغی")("چوپاکابرا") علاوه بر این استعمال جی در حالت انسانی برای آنها حالت مواد مخدر را دارد درحالی که همین ماده برای انسان ها مرگبار است.("جزیره آرزوها")

مشخصات کاری هر وسن مربوط به گونه خود همان وسن می باشد. هر چند بعضی از وسن ها از بعضی از نظر ها مشابه یکدیگر هستند.

بعضی از وسن ها مانند وارم تیو، آسوانگ و اسپینتاد برای کشتن انسان ها یا سایر وسن ها دلایل بیولوژیکی دارند("هایبرناکلوم")("عزیز مامان")("تارنتالا"). بعضی از وسن ها مانند بلوت باد ها، کایول ها ، مویدان و ویندگو انسان ها را می خورند.

بعضی از وسن ها توانایی تاثیر گذاری بر مغز سایر وسن ها را دارند مانند کراشیر مورتل، موسای، زیگ ولک . و بعضی از وسن ها وسن های دیگر را می خورند.

زلن گوت ، کایوتل ، آیز بیبر موجوداتی هستند که به طور گروهی زندگی و تصمیم گیری می کنند("طلوع ماه بد")("بگذارش به عهده سگ های آبی") ("چوپان خوب")

بعضی از وسن ها مانند زلتن فوگل ، ویلهارا و گلوئن ولک با ارزشند("چیز پردار")("در معرض خطر")("بدشانس")

تماس با بعضی از وسن ها مانند فولتر زیله، هونتالامی مواجی و کاسچی می تواند مرگبار باشد

به نظر می رسد که نمی توان بخش وسن را از انسان جدا کرد. با اینحال این امر در مورد هگزن بیست ها صادق نیست. خون گریم می تواند بخش وسن یک هگزن بیست را از بین ببرد بدون اینکه به بخش انسانی وی صدمه بزند. برای کشتن و مقابله با بعضی از وسن ها می بایست از داروهایی استفاده کرد("بازی غول")("تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند") داروهای معمولی برای وسن ها اثر گذار نیستند("پاگنده")

مزارع هانس آهنین مکانی برای تشریح وسن بودن به پسران وسن جوان است. بعضی از وسن ها پسرانشان را برای این مزارع می برند.("هانس آهنین")

بعضی از وسن ها در هنگام ازدواج دارای مراسم خاصی هستند. به طور مثال نایاد ها ی مذکر مردی را که با نایاد مونث بوده را میکشند.("رابطه یک شبه") همچنین وتن اوگن ها برای اثبات لیاقت خود به پدر عروس در گذشته برای کشتن اژدها و در حال حاضر برای نابود کردن دشمن پدر عروس می روند .("جستجوی یک دختر")

گونه خاصی از وسن ها مانند راینیگن ها میتوانند در صورت ترس و اضطراب زیاد با هم ترکیب شوند و یک رایزل رتل یا شاه موش را ایجاد کنند.(" شاه موش")

رفتار

رفتار وسن ها با یکدگر از طبیعتشان نشات می گیرد. به طور مثال وسن های بی خطر با یکدیگر راحت تر ارتباط بر قرار میکنند.("یک فوکس باو عصبانی") دو وسن از دو گونه مختلف که به حد کافی با یکدیگر تفاوت دارند و می توانند به هم صدمه بزنند با ایجاد فراترون که به معنای صمیمیت می باشد با یکدیگر دوست می شوند. فراتراون بدین صورت انجام می شود که دو وسن رو در روی هم قرار می گیرند و به حد کافی به هم نزدیک می شوند تا بوی هم را به خاطر بسپارند.("روشن شدن")

اگر وسن ها به طور مداوم مجبور به ویگ شوند به بیماری اومکپین دچار خواهند شد و بخش انسانی خود را از دست خواهند داد("نمایش باید ادامه یابد") مجبور کردن وسن ها به جنگ با دیگر وسن ها نیز اثر مشابهی بر روی وسن دارد("آخرین گریم پابرجا").

ژنتیک

ترکیب ژنتیکی وسن و کرزایته که به معنای انسان است در جدول زیر خلاصه گردیده است. درصد ها شانس وسن شدن بچه دو گونه است.

وسن انسان انسان حامل ژن
وسن 100% 50% 100%
انسان 50% 0% 0%
انسان حامل ژن 100% 0% ؟

کودکی که از یک نوع وسن باشد، حتما از همان نوع وسن خواهد بود. کودکی که از دو نوع وسن مختلف باشد فورهر شر نامیده می شود.

با اینحال ترکیب وسن و کرزایته ممکن است موجب ایجاد یک وسن کامل نشود. به طور مثال شان رنارد نیم زابر بیست است که ویگ کامل ندارد و از توانایی های کامل هگزن بیست بی بهره است.("انتقام سرخ")("بددندان")

نام وسن ها

جدول زیر منطبق بر حروف الفبای فارسی می باشد. مشابه فارسی در راستای پاسداری از افسانه های ابران به این ستون اضافه گردیده است سایر ستون های جدول در مشابه انگلیسی موجود است.

وسن های نمایش داده شده در سریال
نوع مشابه فارسی تصویر انگلیسی نام
ببر -
503 Apgadnix
Apgadnieks آپگادنیکس
غول آل 314-Aswang Aswang آسوانگ
سگ - 315-Anubis Anubis آنوبیس
سگ آبی - 405-Joe woged Eisbiber آیز بیبِر
عنکبوت ملمداس 111-Spinnetod with victim 2 Spinnetod اسپینِتاد
عقاب - 401-Chavez woged Steinadler استاین آدْلِر
تمساح - 409-Skalenzahne Skalenzahne اسکالن زان
مارمولک - 319-Skalengeck gangbanger Skalengeck اسکالن گِک
جوجه تیغی - 322-Stangebنr Stangebär اشتان گیبر
ققنوس ققنوس 413-Excandesco Excandesco اکس کان دِسکو
انتقام جو لولو 305-El Cucuy El Cucuy ال کوکو
راسو - موش - 511 UGG Ungeziefer_Greifer اونگزیفر_گرایر
شاهین - 511-Marwan woged2 Uhranuti اورانوتی
گوزن ماده - 407-Indole Gentile Indole Gentile ایندوله جِن تیره
خوک - 410-Acker woged Bauerschwein باوِر شُواین
یوزپلنگ - Balam Balam بِلَم
گرگ گرگ سیاه
406-Monroe woged
Blutbad بلوت باد
گاو -
218-Taureus-Armenta
Taureus-Armenta تاروس آرمانتا
مگس -
215-Jinnamuru Xunte
Jinnamuru Xunte جی نا ما رو شانته
لاک پشت -
208-Dr Higgins
Genio innocuo جینیو ایناکو
گورکن -
207-Drang-Zorn
Drang-Zorn درنگ زورن
کرگدن -
Dickfellig
Dickfellig دیک فلیگ
اژدها اژدها
316 Damien Daemonfeuer
Dämonfeuer دِیمِن فيور
لاشخور -
219-Raub-Kondor3
Raub-Kondor راب کوندور
موش صحرایی -
Reinigen
Reinigen رای نیگِن
پرنده مرغ تخم طلا
Seltenvogel
Seltenvogel زِلتِن فوگِل
گوسفند شنگول و منگول
Selengut 205
Seelengut زِلِن گوت
بز -
Ziegevolk 217
Ziegevolk زیگ ولک
غول غول بی شاخ و دم
Sigbarst
Siegbarste زیگ بارست
جغد -
Sharfblick 411
Scharfblicke شارف بلیک
شغال شغال
407-Big Harold Johnson woged
Schakal شاکال
غول دیو
Shinderdiv 403
Schinderdiv شیندر دیو
پلنگ سفید پلنگ
Fleshtroi 315
Pflichttreue فلشتروی
مارمولک -
406-Phansigar
Phansigar فِن زیگار
روباه روباه
118-Rosalee morph
Fuchsbau فوکس باو
گابلین کوتوله
Fuchteuferwild 216
Fuchsteufelwild فوکس توی فِل ویلد
غورباغه غوک
416-Bella Turner woged
Folterseele فولتر زیله
بوفالو -
509 Fuilcré woge
Fuilcré فولکره
موجود رادیو اکتیوی -
Kaschei 309
Koschie کاسچی
سرگین غلتان -
512-Tony woged
Kackenkopf کاکن کوپف
گرگ صحرایی -
Cayotl 308
Coyotl کایول
ماهی بادکنکی -
222-Cracher-Mortel
Cracher-Mortel کراشیل مورتل
قوچ -
Karampus 308
Krampus کرامپوس
گربه گربه سیاه
Kalusetrike 409
Klaustreich کلاسترایک
مار کبرا -
Jonig shalnge 206
Königschlange کونیگ شلانگ
سوسمار -
502 Quijada Vil WW
- کیادا ویل
کرکس -
Geier 110
Geier گایر
اختاپوس -
Gedekniss esser
Gedächtnis Esser گِدِکت نیس اِسِر
شب تاب -
Gluenvolk 219
Glühenvolk گلوئن ولک
کروکودیل -
Glumkeidus307
Gelumcaedus گلوم کایدس
مار -
Lausenshlange319
Lausenschlange لازن شلانگ
زالو -
Leben sauger 320
Lebensauger لبن زاگر
شیر شیر
316-Hedig woged
Löwen لوئن
گرگ -
405-Luison
Luison لوئیزان
سگ آبی -
220-Luisant-Pêcheur2 cropped
Luisant-Pêcheur لوئیسان فشر
مارماهی برقدار -
MatagaZombido2
Matança Zumbido ماتانگا زومبدو
موش -
Maushertz 414
Mauzhertz مازهرت
گراز -
309-Malin Fatal1
Malin Fatal مالین فتال
نیم شیر نیم عقرب مردخوار
311-Manticore
Manticore مانتیکور
زنبور عسل -
Melifer103
Mellifer ملیفر
خفاش -
Murciélago
Murciélago مورسیا لاگو
الهه -
220-Musai
Musai موسای
ببر دندان خنجری -
Mauvais Dentes
Mauvais Dentes مو ویدان
پری دریایی پری دریایی
Naiad 304
Naiad نایاد
اسب -
Nucklavi 403
Nuckelavee نوکلاوی
مار -
Warmtiv
Varme Tyv وارم تیو
اژدها غول دریاچه
508 wasser zahne
Wasser Zahne واسر زانه
سیاه گوش -
504 wetten ogen wesenshape
Weten_Ogen وتن اوگن
روباه -
Vulpesmyrca badluck
Vulpesmyrca ولوپس میرکا
پا گنده غول
Wildermann
Wildermann ویلدرمن
گرگ غول
313-Wildesheer2
Wildesheer ویلدس هیر
انسان لولو خورخوره
Windego 2
Wendigo ویندگو
خرگوش خرگوش
414-Willahara
Willahara ویلهارا
ماهی بادکنکی -
506-Hasenfussige Schnecke
Hasenfussige Schnecke هاسن_فوسیگ_اشنکه
ترول غول
Hasslish
Hässlich هسلیش
گاو -
Haftigorak 403
Heftigauroch هفتی گوراک
جادوگر جادوگر
Hexenbiest woge pilot
Hexenbiest هگزن بیست
سگ -
Holentier 305
Höllentier هولن تیر
کرم پهن -
415-promo7
Huntha Lami Muuaji هونتا لامی  مواژی
سگ شکاری -
421 hundjeger
Hundjäger هوند یگر
پلنگ پلنگ
Jagurati 310
Yaguaraté یاگوراتی
خرس خرس
Jegerbars 102
Jägerbar یگر بار

موجودات غیروسن

موجودات غیر وسن به موجوداتی گفته می شود که نه انسان و نه وسن و نه گریم  اند. این موجودات شامل نیروهای طبیعت که به شکل انسانی در می آیند(مانند ولکنالیس و گولم)  و یا روح هستند(مانند لایارونا و جک قصاب) این موجودات نیز در گدشته مورد تعقیب گریم ها قرار گرفته اند با اینحال به نظر می رسد که گریم ها در مقابله با آنها توفیق چندانی کسب نکرده اند. ("لایارونا") و ("ولکنالیس")

در حال حاضر نیک برکارت موفق شده با سه نوع از این موجودات مواجه شود و از پس آن ها بر بیاید.

نوع مشابه فارسی تصویر انگلیسی نام
روح -
420-Jack the Ripper Grimm Diaries
Jack the Ripper جک قصاب
جمع راینگین ها -
505 Ratking 2
Rat King شاه موش
غول گلی -
Golem 4
Golem گولم
روح -
209-La Llorona2
La Llorona لایارونا
روح -
Mishipeshu 417
Mishipeshu میشی پشو
شیطان -
218-Volcanalis3
Volcanalis ولکنالیس

موارد مرتبط

وسن های مشابه هم


Monrow crw2 کلنگ این نوشته تازه زده شده است
این صفحه تازه ایجاد شده است. لطفا صبور باشید. شما می توانید با تکمیل و اضافه کردن مطالب به اتمام آن کمک کنید.

نظر سنجی

برای شرکت در نظر سنجی بر روی نام فصل ها کلیک کنید

کدام وسن مورد علاقه شماست؟
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

نظرسنجی در ‏۱۲:۴۴ در تاریخ ‏۵/۲۵/۲۰۱۹ میلادی ایجاد شد، و تاکنون 0 نفر رای داده‌اند.

کدام وسن مورد علاقه شماست؟
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

نظرسنجی در ‏۱۲:۴۴ در تاریخ ‏۵/۲۵/۲۰۱۹ میلادی ایجاد شد، و تاکنون 0 نفر رای داده‌اند.

کدام وسن مرود علاقه شماست؟
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

نظرسنجی در ‏۱۲:۴۴ در تاریخ ‏۵/۲۵/۲۰۱۹ میلادی ایجاد شد، و تاکنون 0 نفر رای داده‌اند.

کدام وسن مورد علاقه شماست؟
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

نظرسنجی در ‏۱۲:۴۴ در تاریخ ‏۵/۲۵/۲۰۱۹ میلادی ایجاد شد، و تاکنون 0 نفر رای داده‌اند.