FANDOM


واگه
101 Waage GD 1

نوع

وسن

حضور

تنها در کتاب - راهنما

نام انگلیسی

Waage

واگه به معنای پنجه سنگین، وسنی است که تنها یکبار در کتاب نیک دیده شده است. بر طبق نوشته کتاب یک گریم در سال1921 در پاریس با یکی از این موجودات روبرو گردیده است.

در سمت دیگر کتاب ،یک چاقوی جن ساز نشان داده شده است که می توانسته هر چیزی را ببرد. یک گرز نیز تحت عنوان " غنیمت جنگ هیولا به خانه آورده شد" نیز وجود دارد و یک کلید نیز در بالای صفحه دیده می شود.

ریزه کاری ویرایش

واگه در صور فلکی لاتین با اسم لیبرو یا همان ترازو که مربوط به برج شمسی ماه مهر می باشد نیز شناخته می شود.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.