FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.
واسر زانه

508 wasser zahne human shape

508 wasser zahne

نوع

وسن

اطلاعات

افراد

لوگان کاب

نام لاتین

Wasser Zahne

حضور

ناتوانی خزنده

واسر زانه( لغتی آلمانی به معنای Wasser آب + zahne دندان) وسنی از خانواده خزنده هاست که درآب زندگی میکند . برای نخستین بار در قسمت ناتوانی خزنده دیده شد.

مشخصات ویرایش

ب ه هنگام ووگ بر روی بدن واسر زانه ها کنگره های آبی ایجاد میشود. که از صورت و گردن آنها محافظت میکند. گردن و صورت آنها سفید است. به جز دهان پر از دندانشان، بقیه بدنشان شباه زیادی به ماهی میدهد. مونرو برای توصیف صورت آنها، از واژه : شکل اسکالنگک آب دوست استفاده کرد.

واسر زانه های برای زندگی در آب بسیار مناسب اند و می توانند با سرعت شنا کنند. در کنار سرعت خوبشان، شکستن یک قایق ماهیگیری کوچک برایشان مشکلی ندارد.

با وجود قدرت برتر در شنا کردن و توان بیشترشان در مقابل یک انسان، بر روی زمین راحت تر میتوان به آنها غلبه کرد و به سادگی توسط یک گریم مغلوب میشود.

رفتار ویرایش

ب ر اساس رفتار لوگان کاب، واسر زانه های وسن هایی مهاجم و نه چندان دوست داشتنی اند. به کشتن افرادی که از آ«ها متنفرند علاقه دارند مخصوصا اگر در ازای اینکار مبلغی دریافت کنند. با اینحال ممکن است رفتار لوگان به خاطر الکلی بودنش نیز باشد و نتوان آن را به تمام گونه وی بسط داد.

این در طبیعت آنهاست که با کسانی که از آنها ضعیف ترند بجنگند ویا از این کار رویگردان نبشاند. و برایشان در هنگام حمله مهم نیست که آنها کشته شوند. وقتی طرف حسابشان گریم باشد، آنها میدانند گریم چیست ولی ترسی از گریم ها ندارند مخصوصا اگر طرف حسابشان یک گریم زن باشد.

تصاویر ویرایش

حضور فصل 5
هویت گریم
Cancel
خطری واضح از نوع وسن
Cancel
پسران گمشده
Cancel
جستجوی یک دختر
Cancel
شاه موش
Cancel
شب وسن
Cancel
بازگشت
Cancel
ناتوانی خزنده
Currect
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Cancel
سکوت ضربات
Cancel
ماه زدگی
Cancel
عمق پوست
Cancel
با ایمان
Cancel
اینوگامی
Cancel
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Cancel
شب بد
Cancel
تله
Cancel
آغاز یک پایان
Cancel


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.