FANDOM


هولدا
1x01-Hulda-01

جنسیت

مذکر

نوع

دروگر- وسن

حضور در پرتلند ویرایش

هولدا دروگری بود که در قالب پوشش یک حسابدار زندگی می کرد و برای کشتن ماری کسلر به دنبال وی آمده بود. او موفق شد ماری کسلر را در کنار گریم جوان دیگری به دام بیندازد و با وی در گیر شود. با اینحال در محاسباتش اشتباه کرد و گریم جوانتر وی را کشت.("آزمایشی")