FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

هفتی گوراک به معنای به شدت خشمگین وسنی به شکل گاو نر است که برای نخستین بار در قسمت آخرین مبارزه دیده شد.

هفتی گوراک

Heftigorak humanshape

Haftigorak 403

نوع

گاومیش

اطلاعات

افراد

کلی پیت من
دلوروس پیت من
ایب تاکرSkull

نام لاتین

Heftigauroch

حضور

آخرین مبارزه

مشخصه ویرایش

وویگ آنها را به شکل گاو در می آورد. دو شاخ روی سر آنها بیرون آمده و کچل می شوند. آنها بدن ها قوی و مشت های بسیار قدرتمندی دارند. با اینحال موجودات صلح طلبی اند و دلیلی برای جنگیدن با کسی ندارند.

رفتار ویرایش

فیزیک بدنی آنها می تواند از آنها قهرمانان بوکس بی رقیبی بسازد با اینحال بر خلاف این میراث ارزشمند نیاکانشان، آنها علاقه ای به بوکس و سایر ورزش های تهاجمی ندارند.

چنانچه کسی آنها را تحریک کرده و کتک بزند آنها عصبانی شده و دیگر هیچ چیز جلودارشان نیست. آنها می توانند با ضربات مشت آهن را قر و هر کسی که در اطرافشان باشد را به معنای کامل کلمه گوشت کوبیده کنند.

آنها از گریم ها آگاهند و از آنها واهمه دارند ولی اگر گریم در شرایط خشم آنها دیده شود هیچ ترسی از حمله به گریم ندارند.

نوع ماده آن ها ضعیف تر از نوع نر آنهاست.

خاطرات گریم ویرایش

یک وسن گاو میش مانند است که وقتی تحریک شود به شدت خشمگین می شود کله های سخت و دستان قدرتمندشان از انها مبارزان عالی ای می سازد اگر چه علارغم توانایی فطری شان مبارزه کردن در ذاتشان نیست

تصاویر ویرایش

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.