FANDOM


موردس تیر به معنای گاو قاتل، وسنی است که تنها در کتاب های گریم دیده شده است.

موردس تیر
108 mordestier GD 1

نوع

گاو

حضور

دیده شده در کتاب گریم
تماس یخی

نام انگلیسی

Mordstier

مشخصه ویرایش

وقتی که آنها ووگ می کنند، بسیار عظیم می شوند، و دو شاخ به اندازه 60 تا 90 سانتی متر از سر آنها بیرون می زند. گوشهایشان آویزان و فک آنها شبیه به گاو می شود. بینیشان صاف شده و چشمانشان به رنگ قرمز در می آید. گرچه دست ها و پاهایشان کوچکتر از انسان می شود ، ولی با اینحال بسیار قوی و سریع اند . موردس تیر ها می توانند ضربات پرتابی شدیدی به افراد وارد کنند.("تماس یخی"). پوست بدنشان بسیار قوی است.

کشتن موردس تیر ویرایش

موردس تیر ها بسیار مقاوم اند، از این رو کشتن آنها بسیار سخت است. با اینحال آنها یک نقطه ضعف دارند. آنها می بایست با شمشیری که زهر تریکبی بر روی آن است کشته شوند. این زهر شامل: کاکتوس صخره زنده -یک تیکه- چای وحشی زمینی (3 برگ) ، طاق صحرایی (4 پیمانه) می باشد.این ماده باید به مدت 2 هفته تخمیر شود و با چاقوی آغشته به آن روی گردن موردس تیر زخم اینجاد گردد. پس از مدتی آنها خواهند مرد.

رفتار ویرایش

موردس تیر ها گروهی زندگی می کنند و توسط نر بزرگ هدایت می گردند. تا زمانی که وی توسط نر دیگری کشته شود این روند ادامه دارد. شاخ آنها بسیار مرگبار است ولی بیشتر موردس تیر ها تا زمانی که کسی آنها را تهدید نکند بسیار موجودات آرامی هستند.

دفتر خاطرات یک گریم ویرایش

سه روز پیش من با یک موردس تیر روبرو دم، یک وسن گاومیش شکل که بسیار قوی و بزرگ بود. بر خلاف آنکه شاخ هایش مخرب دیده می شوند، آنها تا زمانی که تهدید نشوند موجودات آرامی اند.

از آنجا که آنها به ناگاه با من روبرو شدند احساس تهدید شدن کردند. آنها با کلی های رو به پایین وشاخ هایشان به من حمله کردند. از آنجا که بدون آمادگی گیر افتاده بودم دویدم و برای زندگی ام فرار کردم.

پس از پرس و جو از اطراف، فهمیدم که آنها از جنوب اسپانیا مهاجرت کرده اند. محلی ها می گفتند به دلیلی دو گروه از آنها با هم درگیر شده اند و چند مورد شاخ زدن مهلک گزارش شده بود.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.