FANDOM


در حال حاضر سریال گریم دارای ٤ فصل بوده و فصل ٥ آن نیز در دستور ساخت است.

خلاصه ها ویرایش

فصل ١

فصل ٢

فصل ٣

فصل ٤

فصل ٥

فصل ١ ویرایش

شماره قسمت نام فارسی نام انگلیسی مهمترین رویداد نقل قول
١ آزمایشی Pilot گریم شدن نیک
Pilot Q
٢ خرس ها، خرس می مانند Bears Will Be Bears فوت ماری کسلر
Bears are bearsQ102
٣ هشیار باش Beeware آشنایی با آدلیند شید
Beware 103
٤ قلب های تنها Lonleyhearts برخورد شان با دروگر
104 lonlyheart
٥ دانسه ماکابره Danse Macabre آشنایی نیک با باد وورستر
Dansamacabre 105
٦ سه گرگ بد The Three Bad Wolves
106 3badwolf
٧ موهایت را پایین بینداز Let Your Hair Down آگاهی از وسن دنیا نیامدن وسن ها
Let down your hair 107
٨ بازی غول Game Ogre آگاهی مونرو از تریلر
Gameogre 108
٩ مرد و موش Of Mouse And Man رسمی شدن ارتباط مونرو و نیک
Of man and mause 109
١٠ قاچاق اعضای بدن Organ Grinder عطاری
OregonGrinder Q
١١ تارانتالا Tarantella
Trantalla 111
١٢ آخرین گریم پابرجا Last Grimm Standing
Last grimm satnding 112
١٣ سه سکه Three Coins in a Fuchsbau سکه های زاكينتوس در دست نیک
Threecoins 113
١٤ مارآهنی Plumed Serpent آشنایی جولیت و مونرو
114 Q
١٥ جزیره رویاها Island of Dreams آشنایی روزالی و نیک
Islandofdream 115
١٦ یک چیز پردار "The Thing With Feathers به فنا رفتن خواستگاری نیک از جولیت
Spreadpais 116
١٧ بیمار عشق Love Sick از بین رفتن قدرت هگزن بیستی آدلیند
Lovesick 117
١٨ موش و گربه Cat and Mouse آشنایی از ورات
Cat and maus 118
١٩ بگذارش به عهده سگ های آبی Leave It to Beavers کشته شدن دو دروگر توسط نیک
Leaveittobeavers 119
٢٠ تا پایان عمر به خوشی زندگی کردند Happily Ever Aftermath پیدا شدن نام قاتلین خانواده نیک
Theylivehappy 120
٢١ پا گنده Big Feet هنک اولین ووگ وسن را دید
Bigfoot 121
٢٢ زنى در تاريكى "Woman in Black به کما رفتن جولیت و زنده بودن مادر نیک
122 woman in black

فصل ٢ ویرایش

شماره قسمت نام فارسی نام انگلیسی مهمترین رویداد نقل قول
١ بد دندان Bad Teeth فرستاده شدن نماینده خانواده سلطنتی
201 badteeth
٢ بوسه The Kiss به هوش آمدن جولیت
202 the kiss
٣ طلوع ماه بد Bad Moon Rising آگاه شدن هنک از دنیای وسن ها
203 bad moon raisnig
٤ جوجه تیغی Quill بیماری فلووس پستانژیا به عنوان نخستین بیماری وسنی
204 quill
٥ چوپان خوب The Good Shepherd کشتن نوکلاوی فرستاده سلطنتی
205 goodshaped
٦ بر روی بدن بیجان من Over My Dead Body اقدام خانواده های سلطنتی به قتل مونرو
Overmydeadbody 206
٧ کوزه شیطان The Bottle Imp
207 bottle imp
٨ وجه دیگر The Other Side آشنایی مونرو و شان
208 the otherside
٩ لایارونا La LIorona آشنایی جولیت با پیلار
209 LaLiorana
١٠ ساعت مرگ The Hour of Death وجود یک گریم نابودگر
210 hour of dead
١١ برای خدمت و محافظت از انسان To Protect and Serve Man
211 tsapm
١٢ فصل هگزن بیست Season of the Hexenbiest بازگشت آدلیند به پرتلند
212 seasonofhexnbiest
١٣ برداشتن نقاب Face Off آشکار شدن هویت شان رینارد
213 faceoff
١٤ وسن مادرزادی Natural Born Wesen اولین برخودر با انجمن وسن
214 naturalbornwesen
١٥ آقای ساند من Mr. Sandman چند برابر شدن شنوایی نیک
215 mr.sandman
١٦ بی نام Nameless
216 nameless
١٧ یک فوکسباو خشمگین One Angry Fuchsbau
217 oneangrefuchsabau
١٨ ولکنالیس Volcanalis همکاری شان و نیک
218-ringoffire
١٩ در معرض خطر Endangered
219 endagered
٢٠ بوسه موسای Kiss of the Muse آغاز پیوند دوباره نیک و جولیت
Musai
٢١ مرگ برمی خیزد The Waking Dead آگاه شدن جولیت از دنیای وسن
The walking dead
٢٢ شب بخیر گریم عزیز Goodnight,Sweet Grimm دزدیده شدن نیک توسط خانواده های سلطنتی
222 goodnightsweetgrimm

فصل ٣ ویرایش

نام قسمت نام فارسی نام انگلیسی مهمترین رویداد نقل قول
١ مرده ناسپاس The Ungrateful Dead زنده ماندن نیک
301 u D
٢ عوارض پس زامبی زدگی PTZD درمان نیک
302 PTZD
٣ غذایی که بهتر است سرد سرو شود A Dish Best Served Cold
303 A dish best served cold
٤ رابطه یک شبه One Night Stand
304 onenight satnd
٥ لولو El Cucuy
305 Elcucu
٦ داستان هایی که برای کودکانمان می گوییم Stories We Tell Our Young مواجه با انجمن وسن
306 s w t o y
٧ خونسرد Cold Blooded
Cold blood307
٨ دوازده روی کرامپوس Twelve Days of Krampus
Twelefdayof crampus 308
٩ انتقام سرخ Red Menace
7.9 red menace
١٠ شاهد Eyes of the Beholder
310 eyes of beholder
١١ سرباز خوب The Good Soldier
311 Good soldair
١٢ شکارچی وحشی The Wild Hunt حرکت ویلدس هیر ها به سمت پرتلند
312 wild hunt
١٣ آشکار شدن Revelation پذیرفته شدن رابطه مونرو با نیک به عنوان یک گریم و روزالی به عنوان نامزد توسط خانواده مونرو
313 revelation
١٤ عزیز مامان Mommy Dearest دنیا آمدن دایانا شید رینارد

هگزن بیست شدن آدلیند شید

دیده شدن اولین ووگ توسط وو

314 mummy dearst
١٥ زمانی ما خدا بودیم Once We Were Gods بیاتی پاولی و ارتباط برقرار کردن انجمن وسن با نیک
315 once we were gods
١٦ نمایش باید ادامه یابد The Show Must Go On
316 t s m g o
١٧ همزمانی Synchronisity بازگشت کلی برکارد با دایانا و آدلیند به خانه نیک و جولیت
317 s
١٨ قانون فداکاری Te Law of Sacrifice دزدیدن دایانا از آدلیند و خانواده سلطنتی و سپردن او به کلی برکارد
318 TLOS
١٩ هیچکس نمی داند چه دردسری دیده ام Nobody Knows the Trubel I've Seen آشنایی ترابل با نیک
319 NKTTIHS
٢٠ وسن بی طرف من My Fair Wesen استفاده بهینه از نیروی گریمی توسط ترابل
320 MFW
٢١ میراث The Inheritance رسیدن کلید گریم دیگر به نیک
321 theinhertance
٢٢ بلند پروازی موطلایی Blond Ambition از دست رفتن گریمی نیک

ازدواج مونرو و روزالی

322 bland parvazi mutalee

فصل ٤ ویرایش

نام قسمت نام فارسی نام انگلیسی مهمترین رویداد نقل قول
١ برای خاطرات متشکرم Thanks for the Memories گرفتار شدن آدلیند در دست سلطنتی ها

مرگ شان رینارد

401 thankformemory
٢ کله اختاپوستی Octopus Head دزیده شدن ترابل

زنده ماندن شان رینارد

402 octopusthead
٣ آخرین مبارزه The Last fight
403 lastfight
٤ دعای مرگبار Dyin' on a Prayer پیدا شدن درمان برای نیک
404 DOP
٥ لوئیزان گریان Cry Luison تهدیدات علیه مونر و روزالی
405 cryluisan
٦ بزرگراه قربانیان Highway of Tears گریم شدن نیک
406 HOT
٧ گریمی که کریسمس را نجات داد The Grimm Who Stole Christmas رفتن ترابل و جاش
407 TGWSC
٨ چوپاکابرا Chupacabra هگزن بیست شدن جولیت
408 chupacabra
٩ وسن راین Wesenrein دزدیده شدن مونرو
409 wesenrein
١٠ محاکمه Tribunal نجات مونرو
410 Tribunal
١١ تا مرگ ما را از هم جدا کند Dead Do Us Part آشنایی جولیت با هرنتینا
Dead do us part 411 Q
١٢ مارشوسه Maréchaussée کشته شدن ماریشوسه ای کع برای کشتن نیک استخدام شده بود توسط جولیت
412 Marechaussee
١٣ محاکمه توسط آتش Trial by Fire آشکار شدن هگزن بیستی جولیت برای نیک
Trial by fire Q
١٤ بدشانس Bad Luck ترک خانه توسط جولیت با برداشتن وسایلش
Grimm bad lick
١٥ تاریخ دوگانه Double Date
Double date
١٦ بی وفا Heartbreaker
Heartbreaker Q
١٧ -هایبرناکلوم Hibernaculum
Hypernaclum 417
١٨ می شی پشو Mishipeshu بازداشت شدن جولیت و در بازداشت نگه داشتن وی توسط نیک
418 mishipeshu
١٩ هانس آهنین Iron Hans آزادی جولیت توسط کنث و آگاه شدن جولیت و نیک از حامله بودن دوباره آدلیند از نیک
419 ironhance
٢٠ جک رو نمی شناسی You Don't Know Jack به آتش کشیدن تریلر

از دست دادن هگزنبیستی آدلیند. s پیدا شدن درمان برای جولیت

420 youdontknowjack
٢١ سردرد Headache کشته شدن کلی برکارد توسط کنث
421 headech
٢٢ غرش کن هاوک Cry Havoc کشته شدن جولیت توسط ترابل.

قرار گرفتن دایانا در دستان جبهه مقاومت

422 cry havoc

فصل 5 ویرایش

نام قسمت نام فارسی نام انگلیسی مهمترین رویداد نقل قول
١ هویت گریم Grimm Identity دزدیده شدن ترابل

افشای هویت گریمی نیک برای چاوز هشدار جنگ

501 Q
٢ خطری واضح از نوع وسن Clear and Wesen Danger آشنایی اولیه با قیام
502 Q
٣ پسران گمشده Lost boys نحوه یار گیری اعضای قیام
Q 503
٤ سفر دختر Maiden Quest -
Q 504
٥ شاه موش The Rat King آشنایی نیک با مایزنر
505 Q
٦ شب وسن Wesen Nacht آشنایی بیشتر با قیام
507 Q
٧ بازگشت Eve of Destruction آشنایی با ایو
Q 507
٨ ناتوانی خزنده A Reptile Dysfunction دنیا در حال جنگ است
508 Q