FANDOM


لوئسان فشر به معنای ماهی گیر نورانی وسنی به شکل سمور است که برای نخستین بار در قسمت بوسه موسای دیده شد.

لوئیسان پشور

Anton cole luisant-pêcheur

220-Luisant-Pêcheur2 cropped

نوع

وسن

اطلاعات

بازیگران

به قسمت بوسه موسای مراحعه کنید

نام لاتین

انتان کول

حضور

بوسه موسای

نام لاتین

Luisant-Pêcheur

مشخصه ویرایش

لوئیزان فشر ها هنگامی که وویگ می کنند به شکل سمور در می آیندآنها شناگران ماهری هستند و می توانند به سرعت شنا کنند. از نظر قوای بدنی مزیتی بر انسان ندارند و به سادگی توسط گریم ها مغلوب می شوند

رفتار ویرایش

لوئیزان فشر ها آرام مهربان و غیر خطرناک اند. آنها بیشتر در کنار آب زندگی می کنند

تصاویر

حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Cancel
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت و خدمت به انسان
Cancel
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادر زادی
Cancel
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Currect
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر گریم عزیز
Cancel
حضور فصل 5
هویت گریم
Cancel
خطری واضح از نوع وسن
Cancel
پسران گمشده
Cancel
جستجوی یک دختر
Cancel
شاه موش
Cancel
شب وسن
Cancel
بازگشت
Cancel
ناتوانی خزنده
Currect
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Cancel
سکوت ضربات
Cancel
ماه زدگی
Cancel
عمق پوست
Cancel
با ایمان
Cancel
اینوگامی
Cancel
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Cancel
شب بد
Cancel
تله
Cancel
آغاز یک پایان
Cancel