FANDOM


لاج
119 lauge

نوع

مجمع وسنی

افراد

آیزبیبرها

لاج ویرایش

لاج یا لانه مجمع وسنی است که آیزبیر ها در آن اجتماع کرده و در مورد مسائل مرتبط به خود تصمیم گیری میکنند.

این مجمع که بسیار پر سرو صدا است بر اساس اصل دموکراسیی در جامعه آیزبیبر ها نهادینه شده است. هنگامی که موضوعی مطرح باشد که تمام جامعه آیزبیبر ها را تخت تاثیر قرار دهد ، آیزبیبر ها با فرستادن پیامی اضطراری افراد را به مجمع فرا میخوانند.

این مجمع دارای یک رئیس و دو معاون می باشد. به نظر می رسد که رئیس این مجمع جزو کهنسال ترین آیزبیبر جمع باشد. با اینحال وظیف وی تنها ساکت نمودن جمعیت است. وی موضوع را مطرح میکند . در صورت نیاز افراد را معرفی میکند و بعد موضوع را به جمعیت میسپارد. با توجه به رای حاصله ، نتیجه را به همه اعلام میکند.

در لاج همه حق صحبت و توضیح نظرات خود را دارند که معمولا موجب اغتشاش در جلسه میشود. با اینحال پس از پایان نظرات رای گرفته میشود.

حضور درگریم ویرایش

نیک برای مجاب کردن آیزبیبر ها به مقابله با هسلیش ها از سوی باد وورستر به لاج دعوت شد. سخنرانی کرد ولی لاج به ضرر او رای داد. و تنها توضیح رئیس مجلس این بود: از گریم میخوایم سر ما رو به خاطر مخالفت با درخواستش قطع نکنه("بگذارش به عهده سگ های آبی")

دفعه دوم ، در قسمت ساعت مرگ ، پس از دیده شدن علامت گریم نابودگر در اینترنت ، لاج به تصور اینکه این گریم ممکن است از اقوام نیک باشد جلسه اضطراری تشکیل داد و باد وورستر را به نمایندگی اعزام کرد تا جریان را از نیک بپرسد.("ساعت مرگ")

تصاویر ویرایش

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.