گریم فارسی

در حال ویرایش

فصل3: قسمت 14

1
  • این ویرایش را می‌توان خنثی کرد. لطفاً تفاوت زیر را بررسی کنید تا تأیید کنید که این چیزی است که می‌خواهید انج…
نسخهٔ فعلی متن شما
سطر ۱: سطر ۱:
{{Takmil}}
+
{{Manoto}}{{Takmil}}
 
{{Infobox|Box title = عزیز مامان|image = پرونده:314_mummy_dearst.jpg|imagewidth = 300|Row 1 info = 314|Row 1 title = کد|Row 2 title = نقل قول|Row 3 title = نویسندگان|Row 4 title = کارگردان|Row 5 title = قسمت بعد|Row 6 title = قسمت قبل|Row 7 title = نام لاتین|Row 2 info = گیلو|Row 3 info = برنا کاف|Row 4 info = نوربرتو باربا|Row 5 info = [[فصل3: قسمت 15|زمانی ما خدا بودیم]]|Row 6 info = [[فصل3: قسمت 13|آشکار شدن]]|Row 7 info = Mommy Dearest}}
 
{{Infobox|Box title = عزیز مامان|image = پرونده:314_mummy_dearst.jpg|imagewidth = 300|Row 1 info = 314|Row 1 title = کد|Row 2 title = نقل قول|Row 3 title = نویسندگان|Row 4 title = کارگردان|Row 5 title = قسمت بعد|Row 6 title = قسمت قبل|Row 7 title = نام لاتین|Row 2 info = گیلو|Row 3 info = برنا کاف|Row 4 info = نوربرتو باربا|Row 5 info = [[فصل3: قسمت 15|زمانی ما خدا بودیم]]|Row 6 info = [[فصل3: قسمت 13|آشکار شدن]]|Row 7 info = Mommy Dearest}}
   
  Loading editor

پیش‌نمایش

Mobile

Desktop