گریم فارسی

در حال ویرایش

فصل3: قسمت 14

1
  • این ویرایش را می‌توان خنثی کرد. لطفاً تفاوت زیر را بررسی کنید تا تأیید کنید که این چیزی است که می‌خواهید انج…
نسخهٔ فعلی متن شما
سطر ۱۸۵: سطر ۱۸۵:
 
314-Aswang.png
 
314-Aswang.png
 
nick_hank.jpg
 
nick_hank.jpg
314_Wu.jpg
 
314_hospital.jpg
 
314_nick.jpg
 
 
</gallery>{{Episode info|Ch1 = نیک برکارد|Ac1 = دیوید جیونتولی|Ch2 = هنک گریفین|Ac2 = راسل هورنزبی|Ch3 = شان رینارد|Ac3 = ساشا رویتز|Ch4 = جولیت سیلورتون|Ac4 = بتسی تالوچ|Ch5 = مونرو|Ac5 = سالیس ویر میشل|Ch6 = درو وو|Ac6 = رجی لی|Ch7 = آدلیند شید|Ac7 = کلیر کافی|Ch8 = روزالی کالورت|Ac8 = بری ترنر|Episode number = 14|season number = 3|Cha1 = لانی توماس|Aca1 = فردا فو شن|Cha2 = سم توماس|Aca2 = آلیان اوی|Cha3 = دانا توماس|Aca3 = تس پاراس|Cha4 = فرانکو|Aca4 = رابرت بلانچ|Cha5 = -|Aca5 = -|Cha6 = -|Aca6 = -|Cha9 = -|Aca9 = -|Cha10 = -|Aca10 = -|Cha11 = -|Aca11 = -|W1 = بلوت باد|Acw1 = مونرو|W2 = فوکس باو|Acw2 = روزالی کالورت|W3 = آسوانگ|Acw3 = لانی توماس<br> سم توماس|w4 = هگزن بیست|Acw4 = آدلیند شید <br>دایانا شید|w5 = گریم|Acw5 = نیک برکارد|w6 = -|Acw6 = -|w7 = -|Acw7 = -|w8 = -|Acw8 = -|w9 = -|Acw9 = -|P1 = اداره آگاهی پرتلند|G1 = ورات|P2 = تریلر|G2 = جبهه مقاومت|P3 = ادویه فروشی|G3 = خانواده سلطنتی|P4 = -|G4 = -|P5 = -|G5 = -|P6 = -|G6 = -}}
 
</gallery>{{Episode info|Ch1 = نیک برکارد|Ac1 = دیوید جیونتولی|Ch2 = هنک گریفین|Ac2 = راسل هورنزبی|Ch3 = شان رینارد|Ac3 = ساشا رویتز|Ch4 = جولیت سیلورتون|Ac4 = بتسی تالوچ|Ch5 = مونرو|Ac5 = سالیس ویر میشل|Ch6 = درو وو|Ac6 = رجی لی|Ch7 = آدلیند شید|Ac7 = کلیر کافی|Ch8 = روزالی کالورت|Ac8 = بری ترنر|Episode number = 14|season number = 3|Cha1 = لانی توماس|Aca1 = فردا فو شن|Cha2 = سم توماس|Aca2 = آلیان اوی|Cha3 = دانا توماس|Aca3 = تس پاراس|Cha4 = فرانکو|Aca4 = رابرت بلانچ|Cha5 = -|Aca5 = -|Cha6 = -|Aca6 = -|Cha9 = -|Aca9 = -|Cha10 = -|Aca10 = -|Cha11 = -|Aca11 = -|W1 = بلوت باد|Acw1 = مونرو|W2 = فوکس باو|Acw2 = روزالی کالورت|W3 = آسوانگ|Acw3 = لانی توماس<br> سم توماس|w4 = هگزن بیست|Acw4 = آدلیند شید <br>دایانا شید|w5 = گریم|Acw5 = نیک برکارد|w6 = -|Acw6 = -|w7 = -|Acw7 = -|w8 = -|Acw8 = -|w9 = -|Acw9 = -|P1 = اداره آگاهی پرتلند|G1 = ورات|P2 = تریلر|G2 = جبهه مقاومت|P3 = ادویه فروشی|G3 = خانواده سلطنتی|P4 = -|G4 = -|P5 = -|G5 = -|P6 = -|G6 = -}}
 
[[رده:فصل 3]]
 
[[رده:فصل 3]]
  Loading editor

پیش‌نمایش

Mobile

Desktop