FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

شاه فردریک رینارد. شاه خانواده های سلطنتی وین می باشد که برای نخستین بار در فصل 3 دیده شد.

فردریک رینارد
422 king fredrick

بازیگر

در دست اقدام

سمت

شاه

وضعیت

؟

گذشته ویرایش

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.