FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.
No Title

Lili hinkly sharfblick

Sharfblick 411

نوع

جغد

اطلاعات

افراد

لیلی هینکلی
آل اکرت
تئو هینکلیSkull

نام لاتین

Sharf Blick

حضور

برداشتن نقاب
تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند

شارف بلیک به معنای تیز بین بوده و وسنی به شکل جغد است. این وسن برای نخستین بار در قسمت("برداشتن نقاب") مشاهده شد.

مشخصه ویرایش

وویگ آنها به صورت جغد است. در این فرم توانایی بالایی در مشاهده جزئیات دارند.

رفتار ویرایش

اطلاعات زیادی در مورد رفتار آنها در دست نیست. با اینحال مشخصا آنها از گریم می ترسند.

تصاویر ویرایش

حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Cancel
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت و خدمت به انسان
Cancel
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Currect
وسن مادر زادی
Cancel
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر گریم عزیز
Cancel
حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Cancel
آخرین مبارزه
Cancel
دعای مرگبار
Cancel
اشک لوئیزان
Cancel
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Cancel
محاکمه
Cancel
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Currect
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Cancel
بدشانس
Cancel
قرار دوگانه
Cancel
قلب شکن
Cancel
خوابگاه زمستانی
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمی شناسی
Cancel
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Cancel