FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

زلن گوت وسنی به شکل گوسفند است که برای نخستین بار در قسمت ("چوپان خوب")نشان داده شد.

زلن گوت

Zelengut humanshape

Sellengut

نوع

گوسفند

اطلاعات

افراد

مگان مارسون
پائولا
هارمونی
پاتریک
متوی
نرمن برستر

نام لاتین

Seelengut

حضور

چوپان خوب

مشخصه ویرایش

وویگ آنها به صورت گوسفند است. آنها موجوداتی گله ای هستند که دوست دارند در کنار هم بمانند. فکر کشتن همنوعشان هرگز به مغزشان خطور نمی کند. قدرت بدنی آنها در حد انسان می باشد و یکی از غذاهای محبوب بلوت باد ها به حساب می آیند. آنها می توانند بلوت باد ها را از بویشان تشخیص دهند. افراد صالح و نیکو کاریند.

رفتار ویرایش

هنگامی که یکی از آنها به خطر بیفتد همه با هم به خطر حمله می کنند و نمی پرسند که آیا خطر واقعی می باشد یا خیر. آنها به طور گروهی کار می کنند. مانند تمامی وسن ها، به شدت از گریم وحشت دارند. همواره نیاز به یک سر گروه دارند.

تصاویر ویرایش

حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Cancel
چوپان خوب
Currect
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت و خدمت به انسان
Cancel
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادر زادی
Cancel
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر گریم عزیز
Cancel