FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

زلتن فوگل به معنای پرنده ارزشمند است. این وسن به نوعی مرغ تخم طلا محسوب می شود و برای نخستین بار در("چیز پزدار") مشاهده شد.

زلتن فوگل

Seltenvogel humanshape

Seltenvogel

نوع

پرنده

اطلاعات

افراد

رابین استاین کلنر

نام لاتین

Selten Vogel

حضور

چیز پردار

مشخصه ویرایش

این وسن پرها طلایی وچشمانی با همین رنگ در فرم وویگ خود دارد. آنها در حد انسان ها توانایی بدنی دارند. یک بار در عمر هر زلتن فوگل، این موجود غدهی سنگ مانندی در گلویش تولید می کند که می بایست به موقع خارج شود وگرنه گلوی آنها را پاره می کند. این سنگ بسیار کمیاب و بیشترش از طلاست و اونبزالبار(به معنای ارزشمند-آلمانی) نامیده می شود.

در گذشته این وسن را به عنوان زندانی تا زمان تولید سنگ نگه می داشتند. وبه نظر می رسد تعداد آنها بسیار کم است. مونرو از شنیدن توصیف نیک حسابی حیرت کرد و گفت که گمان می کرده آنها منقرض شده اند.

رفتار ویرایش

به دلیل خطرات بسیاری که وجود دارد، آنها همواره وحشتزده اند بدون اینکه توان مقابله با خطرات را داشته باشند. بیشتر آنها در حال فرار اند.آنها از گریم ها آگاهند و می داند گریم ها نیز رحم و شفقتی نسبت به آنها روا نمی دارند، برای همین رابین به از اینکه نیک به وی کمک می کرد بسیار متعجب بود . به نظر می رسد چنانچه گریمی قابل اعتماد باشد به وی اعتماد می کنند. مخصوصا اگر راه دیگری نداشته باشند.

تصاویر ویرایش

Grimm Concept Art by Jerad S Marantz 06a
حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس خرس می ماند
Cancel
هشیار باش
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسا ماکابره
Cancel
سه گرگ بد
Cancel
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Cancel
موش ها و آدم ها
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Cancel
تارانتالا
Cancel
آخرین گریم پا برجا
Cancel
سه سکه
Cancel
مار آهنی
Cancel
جزیره رویاها
Cancel
چیز پردار
Currect
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Cancel
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel
پا گنده
Cancel
زنی در تاریکی
Cancel
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.