ویکی Grimm
ویکی Grimm
Juliet searching.jpg این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

زلتن فوگل به معنای پرنده ارزشمند است. این وسن به نوعی مرغ تخم طلا محسوب می شود و برای نخستین بار در("چیز پزدار") مشاهده شد.

زلتن فوگل

نوع

پرنده

اطلاعات

افراد

رابین استاین کلنر

نام لاتین

Selten Vogel

حضور

چیز پردار

مشخصه[]

این وسن پرها طلایی وچشمانی با همین رنگ در فرم وویگ خود دارد. آنها در حد انسان ها توانایی بدنی دارند. یک بار در عمر هر زلتن فوگل، این موجود غدهی سنگ مانندی در گلویش تولید می کند که می بایست به موقع خارج شود وگرنه گلوی آنها را پاره می کند. این سنگ بسیار کمیاب و بیشترش از طلاست و اونبزالبار(به معنای ارزشمند-آلمانی) نامیده می شود.

در گذشته این وسن را به عنوان زندانی تا زمان تولید سنگ نگه می داشتند. وبه نظر می رسد تعداد آنها بسیار کم است. مونرو از شنیدن توصیف نیک حسابی حیرت کرد و گفت که گمان می کرده آنها منقرض شده اند.

رفتار[]

به دلیل خطرات بسیاری که وجود دارد، آنها همواره وحشتزده اند بدون اینکه توان مقابله با خطرات را داشته باشند. بیشتر آنها در حال فرار اند.آنها از گریم ها آگاهند و می داند گریم ها نیز رحم و شفقتی نسبت به آنها روا نمی دارند، برای همین رابین به از اینکه نیک به وی کمک می کرد بسیار متعجب بود . به نظر می رسد چنانچه گریمی قابل اعتماد باشد به وی اعتماد می کنند. مخصوصا اگر راه دیگری نداشته باشند.

تصاویر[]

Grimm Concept Art by Jerad S Marantz 06a.jpg

حضور فصل 1
راهنما
Cancel.png
خرس خرس می ماند
Cancel.png
هشیار باش
Cancel.png
قلب های تنها
Cancel.png
دانسا ماکابره
Cancel.png
سه گرگ بد
Cancel.png
موهایت را پایین بینداز
Cancel.png
بازی غول
Cancel.png
موش ها و آدم ها
Cancel.png
قاچاق اعضای بدن
Cancel.png
تارانتالا
Cancel.png
آخرین گریم پا برجا
Cancel.png
سه سکه
Cancel.png
مار آهنی
Cancel.png
جزیره رویاها
Cancel.png
چیز پردار
Currect.png
بیمار عشق
Cancel.png
موش و گربه
Cancel.png
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel.png
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel.png
پا گنده
Cancel.png
زنی در تاریکی
Cancel.png