FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

راینیگن به معنای تمیزکار بوده و به شکل موش صحرایی است. این وسن نخستین بار در ("دانس ماکابره") مشاهده شد.

رانیگن

Reinigen humanshape

Reinigen

نوع

موش صحرایی

اطلاعات

افراد

رادی گایگر
افرام گایگر
کارل استتونSkull

نام لاتین

Reinigen

حضور

دانسا ماکابره
جوجه تیغی

مشخصه ویرایش

راینیگن ها مانند موش صحرایی وویگ می کنند. آنها می توانند با موسیقی موش ها را به خود جلب کنند. اگر در کار دفع موجودات موذی باشند تا حد امکان از کشتن آنها اجتناب می کنند. آنها توانایی شنیدن و متوجه شدن رفتار موش ها را دارند. گاها بسیار عصبی هستند. آنها میتوانند موشها را تحت فرمان خود بگیرند. علاوه بر این قدرت بدنی آنها و پرششان بیشتر از انسان است. و مقاومتشان در مقابل فلووس پستالنژیا بسیار بیشتر از سایر وسن هاست. آنها بسیار سریع می دوند.

رفتار ویرایش

راینیگن ها وسن های عصبی هستند ولی به طور کلی بی آزارند. مگر اینکه کسی آنان را تحریک کرده یا برایشان مزاحمت ایجاد کند تا آنها خشونت به خرج دهند. در این صورت حمله خواهند کرد.مانند تمامی وسن ها راینیگن ها از گریم ها می ترسند. هرچند که رادی گایگر هنگامی که راه فرار نداشت به نیک حمله کرد("دانسا ماکابره")

تصاویر ویرایش

حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس خرس می ماند
Cancel
هشیار باش
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسا ماکابره
Currect
سه گرگ بد
Cancel
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Cancel
موش ها و آدم ها
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Cancel
تارانتالا
Cancel
آخرین گریم پا برجا
Cancel
سه سکه
Cancel
مار آهنی
Cancel
جزیره رویاها
Cancel
چیز پردار
Cancel
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Cancel
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel
پا گنده
Cancel
زنی در تاریکی
Cancel
حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Currect
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت و خدمت به انسان
Cancel
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادر زادی
Cancel
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر گریم عزیز
Cancel
حضور فصل 5
هویت گریم
Cancel
خطری واضح از نوع وسن
Cancel
پسران گمشده
Cancel
جستجوی یک دختر
Cancel
شاه موش
Currect
شب وسن
Cancel
بازگشت
Cancel
ناتوانی خزنده
Cancel
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Cancel
سکوت ضربات
Cancel
ماه زدگی
Cancel
عمق پوست
Cancel
با ایمان
Cancel
اینوگامی
Cancel
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Cancel
شب بد
Cancel
تله
Cancel
آغاز یک پایان
Cancel


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.