FANDOMGrimm pedia-0

دفتر خاطرات گریم
Grimm 1x01 016

نوع

کتابخانه

نویسندگان

آقای کسلر
ماری کلسر
کلی برکارد
نیک برکارد
اجداد گریم ها

مکان

تریلر (پیش از نابودی )
زیر زمین ادویه فروشی

دفتر خاطرات گریم

دفتر های خاطرات روزانه گریم شرح حوادث برخورد گریم با وسن ها می باشد. به طور معمول این صفحات دارای یک تصویر از وسن و اطلاعاتی در مورد ویژگی های آن و یا نحوه مقابله و داستان رویارویی با آن می باشد. در بعضی از این خاطرات در مورد روش های خاص مقابله با هر وسن از قبیل سم ها - مانند سم زیگبارست(زيگ بارست گيفت) و پوست غورباقه آندوله باتیره - می باشد. ("بازی غول") ("تا مرگ ما را از هم جدا کند") .

سنت گریم ها این است که این موارد را یاداشت کرده، و اطلاعات یاد شده نسل به نسل تنها در شبکه گریم ها منتقل شود. برخی از گریم ها تمامی مراحل رسیدن به وسن ها را توضیح داده اند و بعضی تنها هنگامه رویارویی با وسن را ثبت کرده اند.

نخستین باری که نیک برکارت این کتابخانه را دید، زمانی بود که خاله اش در روز های پایانی عمرش در بیمارستان بستری شده بود.("آزمایشی")

قدیمی ترین دفتر خاطرات روزانه گریم توسط یکی از هفت شوالیه که برای هفت خانواده سلطنتی در قرن ۱۲ هم کار می کرد نگه داشته شده بود. تنها یک صفحه از آن باقی می ماند. بقیه در جنگ های صلیبی در سال ۱۲۸۵ نابود شدند. بد دندان»)

البته صفحاتی قدیمی تر از آن مربوط به سال های اولیه پس از میلاد در هنگام به آتش کشیده شدن رم در زمان نرون نیز وجود داشت.("محاکمه با آتش")

برخی از سوابق قدیمی تر نیز باقی ماندند، با این حال، به عنوان نیک و مونرو یک برگه حاوی اطلاعاتی در مورد تخریب شهر پمپی در میان آنها پیدا کردند. ولکنالیس»)

مونرو نیز مجموعه شخصی خود از آثار را دارد، هر چند این خاطرات طرف بلوت بادها نوشته شده است. دوازده روز کرامپوس»)

نابودی

در قسمت هانس آهنین جولیت به دلیل مشکلاتی که با نیک پیدا کرد تریلر را به آتش کشید. برخی از کتاب ها از بین رفت هرچند که نیک هنک مونرو و وو باقی مانده کتاب ها و تجهیزات را به زیر زمین ادويه فروشی منتقل کردند.

بخش جدید

کتاب های تریلر. برگرفته از سایت NBC

فصل 1

 
نام نام انگلیسی تصویر قسمت/ فصل
هگزن بیست Hexenbiest
101 hexnbiest GD 2
101 hexenbiest GD
101 / 103
بلوتباد Blutbad
101 blutbad DG 1
101
هسلیش Hässlich
101 hasslich DG 1
101
واگه waage
101 Waage GD 1
101
یگر بار jegerbar
102 jegerbar
102
ملیفر Melifer
103 melifer DG 3
103 melifer DG 6
103 meliffer GD 4
103
زیگ ولک Ziegevolk
104 ziegevolk
104 ziegevolk GD 2
104
موردس تیر Mordestier
108 mordestier GD 1
108
رایس فلایش Reissfleich
108 reisfleich GD 1
108
زیگ بارست Siegbarst
108 siegbarst GD 1
108 / 320
لازن شلانگه Lausenshlange
109 lausenshlange GD 2
109 lausenshlange GD 3
109 lausenshlange GD 1
109
مازهرت Mausheartz
109 mausheart GD 1
109
گایر Geier
110 geier GD 1
110 geier GD 2
110 geier GD 3
110
اسپینتاد Spinnetod
11
11-2
111
شاکال Schakal
13
13-2
113
دیمن فيور Dämonfeuer
14
114
کلاستریش Klaustreich
18
118
مورسیالاگو Murciélago
20
120

فصل 2

نام نام انگلیسی تصویر قسمت/ فصل
موویدان Mauvais Dentes
201
201
کایول Coyotl
203
3-2
203
درنگ زورن Drang-Zorn
207
7-2
207
جینیو ایناکو Genio innocuo
8
208
ونديگو Wendigo
211
211-2
211
جینما رو شانته Jinnamuru Xunte
215 jinumaroXunte GD 1
215 junamuro Xunte GD 3
215 junamuro Xunte GD 2
215
فوکس تویفل ویلد Fuchsteufelwild
216 fuchsteufelwild GD 1
216 fuchsteufelwild GD 2
216 fuchsteufelwild GD 4
216
تاروس آرمانتا Taureus-Armenta
218 taurus armanta GD 1
218
گلوئن ولک Glühenvolk
219 Gluenvolk GD 1
219
لوئیزانت فشر Luisant-Pêcheur
220 luisantpfesher GD 1
220
موسای Musai
220 musai GD 1
220 musai GD 2
220
کراشر مورتل Cracher-Mortel
221 cracherMortel GD 1
221 cracherMortel GD 2
221 cracherMortel GD 3
221 cracherMortel GD 4
221

فصل 3

نام نام انگلیسی تصویر قسمت/ فصل
نایاد Naiad
304-naiad
304-naiad-
304-nayada
304
گلوم کایدس Gelumcaedus
307-گلوم کایدس
307--گلوکادیس
307---
307.
307..
307
مانتیکور Manticore
311-مانتیکور..
311---مانتیکور
311
ترسک Trasque
311-Trasque
311
اشنابل تیر موردر Shnabeltiermörder
311-Shnabeltiermِrder
311
موردس تیر Mordstier
Mordstier-book
319 / 103
ملیفر Mellifer
Mellifer-book1
Mellifer-book5
319 / 103
استاین آدلر steinadler
Steinadler-book1
319 /113
زیگ بارست Siegbarste
320-Siegbarste in book
320 / 108
آربتیگه اسفرسر Abartige Aasfresser
321-Abartige Aasfresser
321
آباث Abath
322 Abath
322

فصل 4

نام نام انگلیسی تصویر قسمت/ فصل
کایول Cayotl
401 cayotle GD 1
401
لازن شلانگه Lausenschlange
109 lausenshlange GD 1
401/109
گدکنیس اسر Gedächtnis Esser
401 gedekniss esser 3
401 gedeskniss esser G @
401 Gedekniss esser GD 1
401
هفتی گوراک Heftigauroch
403 heftig Gorak GD 4
403 HeftigHorak GD 2
403
ماتاگا زومبیدو Matança Zumbido
403 unknown wesen GD 1
403 / 412
شیندر دیو shinderdiv
403 shinder div GD 1
403 shinderdive GD 3
403
دیک فلیگ Dickfellig
403 UK 1
403
لوئیزان Luisan
405 luisant GD 1
405 luisant GD 2
405 luisant GD 3
405
فنزگار Pfenzegar
406 pfenzegar GD 1
406 pfenzegar GD 2
406 pfenzegar GD 4
406
وسن راین Wesenrein
407--وسن راین-0
وسن راین
407-وسن راین
407
کالیکاتزروی Kallikantzaroi
407-کالی کانتزروی
407-کالی کانتزروی-
407
ماتاگا زومبدو Matança Zumbido
411-
411--
411---
411
هگزن بیست Hexenbiest
414 hexenbiest
414
لپوروم وناتور Leporem Venators
414 lopurom Venators GD 1
414
ویلهارا Willahara
414 willahara GD 1
414 willahara GD 2
414 willahara GD 3
414
هونتالامی مواجی Huntha Lami

Muuaji

415 huntalamimuuaji GD 1
415 huntalamimuuaji GD 2
415 huntalamimuuaji GD 3
415
آماروک Amarok
417 Amarok GD 1
417
فاسگریم Fossegrim
417 fasgrim GR 1
417
دیمن فيور Dämonfeuer
419 demonfeuer GD 1
419
هوندیگر Hundjäger
421 hundjegr GD 1
421

فصل 5

نام نام انگلیسی تصویر قسمت/ فصل
فولکره
Folcre
تقاطع ستاره
کتاب های وسن یوسف نبوژا
510-Karkinos Grimm Diary
510-Sairento Shi Grimm Diary3
510-Sairento Shi Grimm Diary
510-Sairento Shi Grimm Diary2
510-Karkinos Grimm Diary2
510-Bhari Kadama Grimm Diary
510-The Mark of the Shark Grimm Diary
نقشه هفت شوالیه
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.