FANDOM


ویرایش


Goups

ویرایش

تشکل ها یا گروه ها به مواردی اتلاق میشود بیش از سه نفر در آن عضو باشند. این تشکل ها که اغلب مرتبط به دنیای وسن های مباشد، وسن های مختلفی را شامل میشود. بعضی از این گروه ها مانند لاج و ورات ، اغلب از نوع خاصی از وسن ها تشکیل شده و بعضی مانند HW و وسن راین وسن های مختلفی را شامل میشود.

برای مشاهده تشکل های موجود در سایت بر روی این لینک کلیک کنید.

ویرایش


Season1

ویرایش

نام تشکل نام انگلیسی نوع گروه نماد حضور
دروگر Repears قاتل گریم ها Scythe.svg راهنما - قلب های تنها-موش ها و آدم ها -بگذارش به عهده سگ های آبی
خانواده سلطنتی royals سلطنتی ها بیمار عشق
ورات verrat تشکل مخفی موش و گربه

ویرایش


Season2

ویرایش

نام تشکل نام انگلیسی نوع گروه نماد حضور
خانواده سلطنتی Royals سلطنتی ها
انجمن وسن wesen council قانون گذاران وسن
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.