FANDOM


411 mataga zombido این نوشته کامل شده است
با اینحال هنوز تصویری به آن الصاق نگردیده است. برای تکمیل صفحه صبور باشید.
تبر دو سر
411 dopplesideaxe

نوع

برنده

اطلاعات

استفاده کنندگان

ماری کسلر
نیک برکارد
نیگل ادموند Skull

مکان

تریلر -پیش از آتش سوزی
ادویه فروشی

نام انگلیسی

Labrys

تبر دو سر یک سلاح باستانی است . این سلاح دو تیغه قرینه دارد که با شدت تیز هستند. این سلاح توسط لپوروم وناتور ها در شکار ویلهارا استفاده می شده است. البته این سلاح توسط گریم ها نیز استفاده می شده است.

یک تبر ، دو شکل ویرایش

تبری که توسط گریم ها مورد استفاده قرار می گرفته است اغلب حالت جنگ افزاری با تیغه های تیز دارد. این نوع تبر جزو سلاح های باستانی می باشد. که معمولا به عنوان نماد قدرت پادشاهی مورد استفاده قرار می گرفت.

تبری که توسط لپوروم وناتور ها استفاده می شود اغلب برای بریدن چوب و قطع کردن موارد مشابه از آن استفاده می شود و چندان سلاح جنگی محسوب نمی شود.

توصیف ویرایش

دو تیغه تیر این سلاح میتواند آسیب ها جبران ناپذیری را به هدف وارد کند . قسمت غیر تیز این سلاح میتواند برای کوبیدن و بی حال کردن شکار استفاده شود.

در طی قرن ها این نماد به عنوان علامتی برای شناسایی لپوروم وناتور ها در آمده است. پیتر بنت به سرعت با دیدن تبر در دستان لپوروم وناتور متوجه جران شد و گریخت.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.