FANDOM


بیاتی پائولی
315-Symbols

نوع

گروه وسنی

بیاتی پولیویرایش

بیاتی پائولی یک انجمن انتقام گیری سیسلی است که با هدف محافظت و ارج نهادن به میراث مشترک وسن ها در قرن 17 بوجود آمد. افراد این گریوه بیشتر جوانانی هستند که می خواهند با نهضت همراه شوند.

این تشکل تشکلی غیر قانونی است،

پیدایش ویرایش

در زیر فونداسیون یک خانه یک مومیایی با علامت آنوبیس کشف شد.

دو نفر از اعضای بیاتی پائولی، رابرت جیسون تیلور و کارل هارمن از دیدن صحنه نبش قبر مومیایی بسیار عصبانی بودند و شبانه به دانگشاه رفتند تا مومیایی را بدزدند. ولی نگهبان دانشگاه سر رسید. هارمن ووگ کرده روی او پرید و نگهبان شلیک کرد. هارمن نگهبان را بیهوش رها کردو به سراغ دوستش تیلور رفت که تیر خورده بود. در این میان نگهبان دیگری سر رسید و هارمن از شدت خشم او را با تیر زد و کشت و پس از مرگ تیلور فرار کرد.

در دانشگاه هارمن دیوار را با علامت نوشته ی بیاتی پائولی رنگ آمیزی کرده بود: من از مرگ محافظت می کنم.

این نوشته بخشی از یک کتیبه در معبد توتانخامون بود. عده ای عقیده دارند که این یک نفرین است.

کارل هارمن به سراغ دکتر گیت رفت.

نیک و هنک به خانه دکتر گیت رفتند و متوجه شدند که کارل هارمن او را گرفته است.

در اتاق پژوهش مومیایی کارل هارمن ووگ کرد و به دکتر گیت حمله کرد. نیک و هنک سر رسیدند و نیک با هارمن خشمگین درگیر شد. و او را بازداشت کردند. در این میانه مومیایی ناپدید شد.

تاریخچه ویرایش

بیاتی پائولی یک انجمن انتقام گیری سیسلی است که با هدف محافظت و ارج نهادن به میراث مشترک وسن ها در قرن 17 بوجود آمد.

شعار :من از مرگ محافظت می کنم از قرار معلوم تشکلی غیر قانونی در دنیای وسن هاب ود: بیاتی پولی، وظیفه بیاتی پائولی محافظت از سنت وسن ها بود و مونرو روزالی نیز موافق بودند که این وسن جد آنهاست و نشان دادن چهره ووگ کرده اش حرمت شکنی است. آنها همچینی گفتند که بسیاری از خدایان مصری وسن بوده اند.

بیاتی پوئلی در قرن های بسیار قبل نیز این روش را ادامه می داد. جد نیک توضیح داده بود که آنها هزاران برده را تا سر حد مرگ شکنجه داده اند تا از میان آنها آنوبیس را پیدا کرده و با فراعنه دفن کنند. زیرا باور بر یان بود که به این ترتیب فراعنه به خدا تبدیل خواهند شد. آنها فیلمی را پیدا کردند که نشان دهنده همین موضوع بود.

ریزه کاری ویرایش

این نام که ایتالیایی است می تواند به سختی به کلمه : مقدسات انگشت شمار معنا شود . خود کلمه می تواند از معنای مشابه: جاودانه سازی نیز باشد.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.