FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.
بوسه موسای دلبستگی شدید را تولید می کند.

علائم

فرد به شدت عصبی می شود. و ی تحمل صحبت با کسی راندارد  وعلاقه ای به سوال و جواب شدن نشان نمی دهد. اگر کسی در مورد موسای چیزی بپرسد و یا حرفی بزند به شدت واکنش نشان می دهد. وی حرف ها دیگران نمی شوند و فقط حرف موسای را به خاطر دارد. نمی تواند از موسیا دور بیماند و به طور مداوم خواهان نزدیکی به موسای میشود. وی حتی در این حال امکان دارد رقبای قبلی و بعدی که در دام موسای افتاده اند را بکشد و یا اقدام به قتل آنها بکند. به طور کلی شخص چنان تغییری می کند که اطرافیانش او نمی شناسند.

این بیماری بین انسان .گریم و وسن مشترک است و گریم ها از همه بذتر در این بیماری واکنش نشان می دهند و همه مراحل سریعتر برایشان طی می شود.

نحوه انتقال

از روی لبان موسای ماده محرک روان گردانی تولید می شود که می تواند دودمان شخص را برباد دهد. چنانچه موسای لب های قربانی را ببوسد مشکل آغاز می شود. و پیش از آن هیچ اتفاقی نمی افتد. چانچه موسای دست فرد را ببوسد همچنان دلمشغولی اندکی در شخص ایجاد می شود. با اینحال این بیماری تنها از طریق لب به طور جدی فعال می شود.

درمان

تمایلات وسواسی با عشق اشتباه گرفته می شود. معشوق بیمار می بایست با عشق راستین به سراغ بیمار برود. در این صورت بیماری از بین می رود.

به حال خود گذاشتن بیمار موجب خودکشی تیمارستان و قتل دیگران می شود.

پیوند به بیرون

گریم انگلیسی/ موسای.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.