FANDOM


بلم به زبان مایای به معنای یوزپلنگ بوده و برای نخستین بار در قسمت("لایارونا") مشاهده شد.

بلم

209 balam

209 balam woge

نوع

وسن

اطلاعات

افراد

والنتینا اسپنوزا

نام لاتین

Balam

حضور

لایارونا
هویت گریم
سکوت ضربات

مشخصه ویرایش

هنگام وویگ آنها به شکل پلنگ یا یوز پلنگ در می آیندو مانند بلوت باد ها و درنگ زورن و یاگوراتی آنها میتوانند وویگ خود را به چشمانشان منحصر کنند. چشمان آنها مانند یاقوت زرد می درخشد.

رفتار ویرایش

مانند پلنگ، بسیار خشمگین و خطرناک هستند این امر زمانی افزایش می یابد که افراد خانواده آنها در خطر باشند.آنها جزو وسن هایی هستند که بی فکر عمل می کنند.

مانند بسیاری از وسن ها روابط آنها با گریم ها خصومت آمیز است. به نوعی از گریم ها می ترسند یا حداقل حواسشان در مورد گریم ها جمع است

تصاویر ویرایش

حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Cancel
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Currect
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت و خدمت به انسان
Cancel
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادر زادی
Cancel
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر گریم عزیز
Cancel
حضور فصل 5
هویت گریم
Currect
خطری واضح از نوع وسن
Cancel
پسران گمشده
Cancel
جستجوی یک دختر
Cancel
شاه موش
Cancel
شب وسن
Cancel
بازگشت
Cancel
ناتوانی خزنده
Cancel
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Cancel
سکوت ضربات
Currect
ماه زدگی
Cancel
عمق پوست
Cancel
با ایمان
Cancel
اینوگامی
Cancel
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Cancel
شب بد
Cancel
تله
Cancel
آغاز یک پایان
Cancel