FANDOM


افسانه ها روح و قلب ملت ها و نشان دهنده هویت واقعی آن ملت اندویرایش

افسانه های استفاده شده در سریال گریمویرایش

افسانه های سریال گریم از از ادبیات عامه کشور ها مختلف اقتباس شده اند. با اینحال بیشتر این افسانه ها از داستان برادران گریم بوده اند برای دریافت بهتر هر داستان می بایست به نوشته اولیه هر قسمت توجه کرد
0c4796049f3e10c4672fe8fa0f641cee

از آنجایی که اکثر فارسی زبانان داستان های برادران گریم را در کودکی خوانده اند دریافت هر قسمت به دشواری افسانه های سایر ملل نیست .برای آگاهی بیشتر به بخش وسن ها مراجعه کنید.

لیست افسانه ها ویرایش

منبع

نام قسمت

موضوع استفاده شده

نام افسانه

برادران گریم- آلمان آزمایشی طرح کلی داستان شنل قرمزی
برادران گریم-آلمان قلب شکن غورباقه شاه غورباقه
برادران گریم- آلمان قاچاق اعضای بدن طرح کلی داستان هانسل و گزتل
برادران گریم- آلمان موهایت را پایین بینداز طرح کلی داستان راپونزل
براردان گریم- آلمان بی نام معمای گابلین رامپلستیلتسکین
برادران گریم آلمان یک چیز پردار مرغ زرین مرغ زرین
برادران گریم- آلمان دانسا ماکابره طرح کلی داستان فلوت زن و موش ها