FANDOM


اشتانگیبار به معنای خرس خاردار می باشد و وسنی شبیه به جوجه تیغی است و برای نخستین بار در قسمت ("جوجه تیغی") ظاهر شد.

اشتانگیبار
204-Stangebär woge with Fluvus Pestilentia

{{{Row 1 title}}}

وسن

افراد

رایان گیلکو
یکی از مهمانان جشن مونرو وروزالی

حضور

جوجه تیغی
بلند پروازی موطلایی

مشخصه ویرایش

هنگامی که وگ می کنند از بدنشان خار بیرون می شند. با اینحال به نظر نمی آید که این خارها صدمه به لباسهایشان بزند.

آنها چنگال های تیزی دارند و در حالت وسنی قوی ترند. ولی نیروی خاصی نسبت به انسان در آنها مشاهده نشده است.

رفتار ویرایش

اشتانگیبارها موجوداتی آرام و بی خطر هستند. به کسی حمله نمی کنند و در راسته وسن های بی خطر قرار می گیرند. آنها مانند وسن های راسته خودشان آیزبیبر، راینیگن و مازهرت به ندرت خشونت به خرج می دهند. به جز زمانی که واقعا نیاز باشد.


تصاویر ویرایش

حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Currect
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت و خدمت به انسان
Cancel
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادر زادی
Cancel
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر گریم عزیز
Cancel
حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی زدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Cancel
رابطه یک شبه
Cancel
ال کوکو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Cancel
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Cancel
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Cancel
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمی داند چه دردسری دیده ام
Cancel
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Currect

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.