FANDOM


اسکالنگک
506-Skalengeck woge

{{{Row 1 title}}}

وسن

افراد

جاشوا هال
کلینت ویکر
دختر در پارک
گاس کمپل

حضور

بیش از 8 قسمت

اسکالنگک به معنای ابله دندان دار می باشد و برای نخستین بار در قسمت ("راهنما")مشاهده شد.

مشخصات

اسکالنگک ها از انسان ها قوی تریند. آنها سریع و قدرتمندند. با اینحال از جهاتی از گریم ها ضعیف ترند. ولی می توانند با گریم ها برای مدت کوتاهی مبارزه کنند. چنانچه یکی از آنان قادر بود با ترابل که گریم است بجنگد("هیچ کس نمی داند چه دردسری دیده ام") و یکی هم با نیک در نئشه خانه وسن ها مبارزه کرد ("جزیره رویاها")

رفتار

به نظر نمی رسد آنها چندان باهوش و با اطلاع باشند. بیشتر آنها خلافکارند و برای ترساندن دیگران از وویگشان استفاده می کنند. قاتل ها دزدها کیف قاپ ها و جرم های مشابه در بین انها زیاد است. آنها مهاجم اند و به دیگران صدمه می زنند.هرچند یکی از آنها از هوش کافی برخوردار بود که خود را درگیر خلاف های بسیار بزرگ نکند. آنها از فلفل خوششان می آید.

تصاویر

حضور فصل 1
راهنما
Currect
خرس، خرس می ماند
Cancel
هشدار زنبور
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسه ماکابره
Cancel
سه گرگ بد
Cancel
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Cancel
مرد موشی
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Cancel
تارانتالا
Cancel
آخرین گریم پابرجا
Cancel
سه سکه
Cancel
مار آهنی
Cancel
جزیره رویاها
Currect
یک چیز پردار
Cancel
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Cancel
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel
تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کردند
Cancel
پاگنده
Cancel
زن سیاهپوش
Cancel
حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Cancel
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Currect
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت و خدمت به انسان
Cancel
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادر زادی
Currect
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر گریم عزیز
Cancel
حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی زدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Cancel
رابطه یک شبه
Cancel
ال کوکو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Cancel
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Cancel
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Cancel
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمی داند چه دردسری دیده ام
Currect
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Cancel
حضور فصل 5
هویت گریم
Cancel
خطری واضح از نوع وسن
Cancel
پسران گمشده
Cancel
جستجوی یک دختر
Cancel
شاه موش
Cancel
شب وسن
Currect
بازگشت
Currect
ناتوانی خزنده
Cancel
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Cancel
سکوت ضربات
Cancel
ماه زدگی
Cancel
عمق پوست
Cancel
با ایمان
Cancel
اینوگامی
Cancel
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Currect
شب بد
Cancel
تله
Cancel
آغاز یک پایان
Currect


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.